wrapper

Επίκαιρα θέματα

Επίκαιρα θέματα

1139451/ΔΕΑΦΒ/2018 - Ζημία που προκύπτει για επιχείρηση από την εκκαθάριση εταιρείας στην οποία συμμετέχει

Ζημία που προκύπτει για επιχείρηση από την εκκαθάριση εταιρείας στην οποία συμμετέχει 1139451/ΔΕΑΦΒ/21.9.2018 Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:1. Με την ΠΟΛ.1094/12.7.2016 εγκύκλιό μας διευκρινίστηκε ότι κατά την εκκαθάριση εταιρείας (θυγατρικής) της οποίας τις μετοχές κατέχει άλλη εταιρεία (μητρική), η υπόψη αξία στα βιβλία της δεύτερης εταιρείας αποτελεί ζημία οριστική και εκκαθαρισμένη, καθόσον η ζημία των συμμετοχών οριστικοποιείται με την αναγκαστική διαγραφή τους και εμφάνιση της αξίας αυτών σε αποτελεσματικό λογαριασμό (απώλεια πάγιου περιουσιακού στοιχείου - σχετ. 5449/2013 ΔΕΦ ΑΘ). Κατά συνέπεια και δεδομένου ότι δεν πρόκειται για μία αποτίμηση των υπόψη συμμετοχών, αλλά για οριστική διαγραφή συμμετοχών, το υπόψη ποσό εκπίπτει με τις προϋποθέσεις των διατάξεων των άρθρων 22 και 23 του Ν.4172/2013. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και στην περίπτωση εκκαθάρισης κοινοπραξίας, δεδομένου ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 293 του Ν.4072/2012, η κοινοπραξία που ασκεί εμπορική δραστηριότητα αντιμετωπίζεται ως ομόρρυθμη εταιρεία. 2. Τα ανωτέρω έχουν ανάλογη εφαρμογή και στην περίπτωση συμμετοχής προσωπικής εταιρείας, ΑΕ ή ΕΠΕ (περιλαμβανομένων και των ΙΚΕ) σε προσωπική εταιρεία ή ΕΠΕ (περιλαμβανομένων και των ΙΚΕ) η οποία εκκαθαρίζεται, δεδομένου ότι για φορολογικούς σκοπούς η εκκαθάριση δεν διαφέρει από εκείνη των ανωνύμων… Περισσότερα...

1138225/ΔΕΑΦ/Α/2018 - Έκδοση διοικητικών πράξεων βάσει Υπεύθυνης Δήλωσης στην οποία ο φορολογούμενος θα δηλώνει τη μη υποχρέωσή του για την υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος

Έκδοση διοικητικών πράξεων βάσει Υπεύθυνης Δήλωσης στην οποία ο φορολογούμενος θα δηλώνει τη μη υποχρέωσή του για την υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος 1138225/ΔΕΑΦ/Α/20.9.2018 Σχετικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 1. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 1077373/ΔΕΑΦ/2.6.2015 εγκύκλιό μας, με την αριθ. 1091609/Δ6Γ/5.6.2013 (ΦΕΚ 1368/Β’) απόφαση του Υπ. Οικονομικών ορίζεται ότι οι υπεύθυνες δηλώσεις, των οποίων ζητείται η προσκόμιση από τις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς, δε θεωρούνται από τις ΔΟΥ, αλλά υποβάλλονται απευθείας στις παραπάνω υπηρεσίες. Όπως είναι γνωστό, σε πολλές περιπτώσεις που τα τμήματα των ΔΟΥ πρέπει να εκδώσουν διοικητικές πράξεις (π.χ. έκδοση ΑΦΕ) για φορολογούμενους, οι οποίοι δεν είναι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικών από τα οποία να προκύπτει η σχετική μη υποχρέωσή τους.Με την ως άνω εγκύκλιο είχε γίνει δεκτό ότι για τις περιπτώσεις αυτές ο ενδιαφερόμενος αποδεικνύει τη μη υποχρέωση υποβολής δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος, όπως αυτή προκύπτει από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις φορολογίας εισοδήματος, με την κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης του Ν.1599/1986 στο οικείο τμήμα της ΔΟΥ. Η υπεύθυνη δήλωση, είτε υποβάλλεται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο, είτε από νόμιμα εξουσιοδοτημένο τρίτο πρόσωπο, πρέπει να φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος από οποιαδήποτε Διοικητική αρχή ή… Περισσότερα...

ΠΟΛ.1175/2018 - Μη επιβολή ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης σε ποσά που χορηγήθηκαν ως έκτακτη παροχή στους δικαστικούς λειτουργούς

Μη επιβολή ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης σε ποσά που χορηγήθηκαν ως έκτακτη παροχή στους δικαστικούς λειτουργούς και αφορούν τα έτη 2003 - 2007 ΠΟΛ.1175/17.9.2018 Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 29 του Ν.3986/2011, επιβάλλεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα εισοδήματα άνω των δώδεκα χιλιάδων (12.000) ευρώ των φυσικών προσώπων, που προέκυψαν κατά τις διαχειριστικές χρήσεις 2010 έως και 2014 και δηλώνονται με τις δηλώσεις των αντίστοιχων οικονομικών ετών 2011-2015, ενώ με το άρθρο 52 του Ν.4305/2014 ορίστηκε ότι η ειδική εισφορά αλληλεγγύης φυσικών προσώπων του άρθρου 29 του Ν.3986/2011, επιβάλλεται και στα εισοδήματα που αποκτώνται κατά τα φορολογικά έτη 2015 και 2016.2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 5 του Ν.3620/2007 ορίζεται ότι με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δικαιοσύνης καθορίζεται το ύψος, ο χρόνος, ο τρόπος και οι όροι καταβολής έκτακτης παροχής προς τους δικαστικούς λειτουργούς, καθώς και τα μέλη του κύριου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, εν ενεργεία και συνταξιούχους, όλων των βαθμίδων. Η έκτακτη αυτή παροχή θα καταβληθεί τμηματικά σε μια πενταετία και θα υπολογιστεί με βάση μηνιαίο βασικό μισθό… Περισσότερα...

1136426/ΔΕΑΦ/2018 - Mη επιβολή τέλους επιτηδεύματος στους Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας για τα πέντε χρόνια από την πρώτη έναρξη εργασιών τους

Διευκρινίσεις σχετικά με τη μη επιβολή τέλους επιτηδεύματος στους Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας για τα πέντε (5) έτη από την πρώτη έναρξη εργασιών τους 1136426/ΔΕΑΦ/17.9.2018 Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν.3986/2011, οι επιτηδευματίες και οι ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα, εφόσον τηρούν βιβλία Β’ ή Γ’ κατηγορίας του ΚΒΣ (νυν τήρηση αρχείων με το απλογραφικό ή διπλογραφικό σύστημα), υποχρεούνται σε καταβολή ετήσιου τέλους επιτηδεύματος, το οποίο ορίζεται για τα νομικά πρόσωπα σε οκτακόσια (800) ή χίλια (1000) ευρώ, κατά περίπτωση, ανάλογα με τον πληθυσμό της πόλης στην οποία ασκείται η εμπορική επιχείρηση. Τα ως άνω ποσά επιβάλλονται για τα οικονομικά έτη 2013 και επόμενα.2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παρ. 3 του ίδιου πιο πάνω άρθρου και νόμου, όπως προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν.4430/2016, ορίζεται ότι από τις υποχρεώσεις καταβολής του τέλους εξαιρούνται οι Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας με τη μορφή Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης ή Συνεταιρισμού Εργαζομένων, εφόσον δεν έχουν παρέλθει πέντε (5) έτη από την πρώτη έναρξη εργασιών τους.Οι ως άνω διατάξεις ισχύουν, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.4430/2016, από τη δημοσίευση του νόμου… Περισσότερα...

1136043/ΔΕΑΦ/Α/2018 - Φορολογική μεταχείριση εισοδήματος από πώληση αδιάθετων ακινήτων ατομικής επιχείρησης ανέγερσης και πώλησης οικοδομών μετά τη διακοπή των εργασιών της

Φορολογική μεταχείριση εισοδήματος από πώληση αδιάθετων ακινήτων ατομικής επιχείρησης ανέγερσης και πώλησης οικοδομών μετά τη διακοπή των εργασιών της, καθώς και από την πώληση ακινήτων που είχαν ανεγερθεί με σκοπό την ιδιοχρησιμοποίηση ή ιδιοκατοίκηση 1136043/ΔΕΑΦ/Α/17.9.2018 Με αφορμή προφορικά και γραπτά ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:1. Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 έως 3 του άρθρου 21 του Ν.4172/2013, ως κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα θεωρείται το σύνολο των εσόδων από τις επιχειρηματικές συναλλαγές μετά την αφαίρεση των επιχειρηματικών δαπανών, των αποσβέσεων και των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις. Στα έσοδα από τις επιχειρηματικές συναλλαγές περιλαμβάνονται και τα έσοδα από την πώληση των στοιχείων του ενεργητικού της επιχείρησης, καθώς και το προϊόν της εκκαθάρισης της, όπως αυτά προκύπτουν στη διάρκεια του φορολογικού έτους. Το κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα προσδιορίζεται για κάθε φορολογικό έτος με βάση το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης, ο οποίος συντάσσεται σύμφωνα με τα λογιστικά πρότυπα που προβλέπονται στην ελληνική νομοθεσία. Σε περίπτωση που η επιχείρηση εφαρμόζει Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, το κέρδος προσδιορίζεται αποκλειστικά σύμφωνα με τον πίνακα φορολογικών αποτελεσμάτων χρήσης. Για τους σκοπούς του άρθρου 21 ως «επιχειρηματική συναλλαγή» θεωρείται κάθε μεμονωμένη πράξη με την οποία πραγματοποιείται συναλλαγή… Περισσότερα...

ΠΟΛ.1174/2018 - Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ, μετά από υποβολή δηλώσεων με ευεργετικές διατάξεις

Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ, μετά από υποβολή δηλώσεων με τις ευεργετικές διατάξεις των άρθρων 57 έως και 60 του N.4446/2016 ΠΟΛ.1174/13.9.2018 Με αφορμή ερωτήματα που υποβάλλονται στην υπηρεσία μας, σχετικά με την έκδοση πιστοποιητικού Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ), μετά την υποβολή δηλώσεων Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ) και ΕΝΦΙΑ με τις ευεργετικές διατάξεις του Ν.4446/2016 (ΦΕΚ 240/Α’), παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες και παρακαλούμε για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους: Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Στην παρ. 1 του άρθρου 54Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν.4174/2013 ΦΕΚ 170/Α’) ορίζεται ότι απαγορεύεται κάθε υποσχετική ή εκποιητική δικαιοπραξία με την οποία συστήνονται, μεταβάλλονται, αλλοιώνονται ή μεταβιβάζονται, από οποιαδήποτε αιτία δικαιώματα επί ακινήτου ή παρέχεται δικαίωμα προσημείωσης ή υποθήκης σε αυτό, αν δεν μνημονεύεται και δεν επισυνάπτεται από το συμβολαιογράφο στο συμβόλαιο που συντάσσει, πιστοποιητικό της Φορολογικής Διοίκησης, με το οποίο πιστοποιείται ότι το ίδιο ακίνητο περιλαμβάνεται στη δήλωση ΕΝΦΙΑ, καθώς και ότι ο φορολογούμενος έχει καταβάλει ή νόμιμα απαλλαγεί από το φόρο για το συγκεκριμένο ακίνητο και έχει καταβάλει τις ληξιπρόθεσμες δόσεις, έχει ρυθμίσει ή έχει νόμιμα απαλλαγεί από τον ΕΝΦΙΑ για τα υπόλοιπα ακίνητα, για τα οποία είναι υπόχρεος για τα πέντε (5) προηγούμενα έτη.Επιπλέον, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 1… Περισσότερα...

1133480/ΔΔΘΕΚΑ/Γ/6.9.2018 - Διαδικασία εφοδιασμού προϊόντων καφέ

Κοινοποίηση της αριθ. πρωτ. ΔΔΘΕΚΑ/Γ/1072093/ΕΞ2018/8.5.2018 (ΦΕΚ 1900/Β’) Απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών «Τροποποίηση της αριθ. ΔΕΦΚ/Φ/1188105 ΕΞ 2016 (ΦΕΚ 4241/Β’) Απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών - Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης προϊόντων καφέ, της διαδικασίας επιβολής του φόρου κατανάλωσης, των διατυπώσεων διακίνησης, παρακολούθησης, ελέγχου και άλλων θεμάτων εφαρμογής του άρθρου 53A του Ν.2960/01, ως προς τα εν λόγω προϊόντα» (ΑΔΑ: ΨΩΗ146ΜΠ3Ζ-ΑΙΛ) 1133480/ΔΔΘΕΚΑ/Γ/6.9.2018 Κοινοποιούμε προς ενημέρωση και εφαρμογή την με αριθ. πρωτ. ΔΔΘΕΚΑ/Γ/1072093/ΕΞ2018/8.5.2018 Απόφαση Υφυπουργού Οικονομικών (ΑΔΑ: ΨΩΗ146ΜΠ3Ζ-ΑΙΛ), όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1900/Β’ της 25.5.2018, ημερομηνία κατά την οποία αρχίζει η ισχύς εφαρμογής αυτής. Με την κοινοποιούμενη ΑΥΟ επέρχονται ορισμένες τροποποιήσεις στο άρθρο 11 της αριθ. ΔΕΦΚ/Φ/1188105/ΕΞ 2016 (ΦΕΚ 4241/Β’) ΑΥΟ επί των οποίων διευκρινίζονται τα ακόλουθα:Στο ανωτέρω άρθρο προστίθεται νέα παράγραφος υπ’ αριθ. 2 και αναριθμούνται οι επόμενες, σύμφωνα με την οποία ειδικά για τα προϊόντα καφέ των περ. (β), (δ) και (ε) της παρ. 1 του άρθρου 53Α του Ν.2960/2001, η έξοδος από τη φορολογική αποθήκη μπορεί να πραγματοποιείται και με τον εφοδιασμό των δικαιούχων απαλλαγής πλοίων και αεροσκαφών, σύμφωνα με τις διατυπώσεις που προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία περί εφοδιασμού.Στις ανωτέρω περιπτώσεις εξόδου των ως άνω προϊόντων καφέ που πραγματοποιείται για εφοδιασμό πλοίων και αεροσκαφών, υποβάλλεται… Περισσότερα...

Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 42/2018 - Έναρξη και λήξη του δικαιώματος σύνταξης από τον ΕΦΚΑ

Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 1 του Ν.4554/2018 σχετικά με την έναρξη και λήξη του δικαιώματος σύνταξης από τον ΕΦΚΑ Εγκύκλιος ΕΦΚΑ: 42/12.9.2018 Κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4554/2018 «Aσφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις-Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας-Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων-Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 130/Α’/18.7.2018), καθώς και το με αριθ. πρωτ. Φ.80000/Δ17/οικ.42679/976/6.8.2018 έγγραφο του ΥΠΕΚΑΑ, με το οποίο γνωστοποιήθηκαν οι διατάξεις αυτές στον ΕΦΚΑ, οι οποίες καθορίζουν ενιαίες προϋποθέσεις έναρξης και η λήξης του δικαιώματος σύνταξης λόγω γήρατος, αναπηρίας και θανάτου από το Φορέα.Η ισχύς του άρθρου αυτού αρχίζει για όλους τους ασφαλισμένους σε πρώην φορείς που εντάχθηκαν στον ΕΦΚΑ από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (άρθρο 73), δηλαδή από τις 18.7.2018. Ειδικά για τους συνταξιοδοτούμενους με βάση τις διατάξεις του τέως ΟΓΑ, οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται από 1.1.2019.Για την εφαρμογή των κοινοποιούμενων διατάξεων θα ακολουθήσουν αναλυτικές οδηγίες με νέο έγγραφο. Συν. Το αριθ. πρωτ. Φ.80000/Δ17/οικ.42679/976/6.8.2018 έγγραφο του ΥΠΕΚΑΑ. Η ΑΝΑΠΛ.ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣΙ. ΓΑΤΗ-ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Περισσότερα...

Ποιοι μας προτιμάνε