wrapper

Επίκαιρα θέματα

Επίκαιρα θέματα

Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 31/2018 - Περί ρύθμισης οφειλών

Κοινοποίηση των διατάξεων της υπ’ αριθ. οικ.34124/2768 (ΦΕΚ 2318/ Β’/19.6.2018) Υπουργικής Απόφασης Εγκύκλιος ΕΦΚΑ: 31/23.7.2018 (ΚΕΑΟ) Σχετ.: Γ36/02/59/15.2.2018Με την παρούσα σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της υπ’ αριθ. οικ.34124/2768 (ΦΕΚ 2318/Β’/19.6.2018) απόφασης της Υπουργού και του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με την οποία τροποποιείται η υπ’ αριθ. οικ.62134/4100 (ΦΕΚ 4640/Β’/29.12.2017) Υ.Α. «Εξειδίκευση των κριτηρίων για τη διαμόρφωση λύσεων ρύθμισης οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης έως 50.000 ευρώ κατά την παράγραφο 21 του Ν.4469/2017, καθορισμός μεθοδολογίας για τον προσδιορισμό του ύψους και του αριθμού των δόσεων βάσει αυτών, εξαίρεση οφειλών από τις λύσεις ρύθμισης και ρύθμιση κάθε άλλου ειδικότερου θέματος για την εφαρμογή αυτής». Για την εφαρμογή των προαναφερόμενων διατάξεων σας γνωρίζουμε τα εξής: 1. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Το πεδίο εφαρμογής της υπ’ αριθ. οικ.62134/4100 (ΦΕΚ 4640/Β’/29.12.2017) Υ.Α. διευρύνθηκε και πλέον στη ρύθμιση οφειλών βάσει των εν λόγω διατάξεων δύναται να ενταχθούν οφειλέτες με συνολικές οφειλές προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης που υπερβαίνουν το ποσό των 50.000€.Τα πρόσωπα που υπάγονταν στο πεδίο εφαρμογής της ως άνω Υ.Α. και για τα οποία προβλεπόταν ως ανώτατο όριο οφειλών το ποσό των 50.000€ (φυσικά πρόσωπα χωρίς πτωχευτική ικανότητα, διμερής διαπραγμάτευση) δύνανται πλέον να υποβάλλουν αίτηση ανεξαρτήτως ύψους οφειλών.Με την κοινοποιούμενη Υ.Α. στη ρύθμιση… Περισσότερα...

ΠΟΛ.1137/2018 - Παροχή οδηγιών για την καταγραφή ακινήτων με την ένδειξη «αγνώστου ιδιοκτήτη» μετά την οριστικοποίηση του Εθνικού Κτηματολογίου

Παροχή οδηγιών για την καταγραφή ακινήτων με την ένδειξη «αγνώστου ιδιοκτήτη» μετά την οριστικοποίηση του Εθνικού Κτηματολογίου ΠΟΛ.1137/18.7.2018 Με την ισχύουσα νομοθεσία περί Εθνικού Κτηματολογίου και συγκεκριμένα τις διατάξεις:Α. του άρθρου 9 παρ. 1 του Ν.2664/1998 (ΦΕΚ 275/Α’), ορίζεται ότι «Ακίνητα που δεν έχουν εγγραφεί ως ανήκοντα σε ορισμένο πρόσωπο και φέρονται στα κτηματολογικά βιβλία και στα λοιπά στοιχεία του Κτηματολογίου, ως ακίνητα «αγνώστου ιδιοκτήτη», θεωρείται ότι ανήκουν στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου μόλις καταστεί οριστική η πρώτη εγγραφή. Στην περίπτωση αυτή δημιουργείται υπέρ του Δημοσίου το κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 7 αμάχητο τεκμήριο….».Β. του άρθρου 7 παρ. 3 του ιδίου ως άνω νόμου ορίζεται ότι «οι πρώτες εγγραφές των οποίων αμφισβητήθηκε με αγωγή η ακρίβεια μέσα στην κατά το άρθρο 6 παρ. 2 προθεσμία, οριστικοποιούνται μόλις καταστεί αμετάκλητη η δικαστική απόφαση που απορρίπτει την αγωγή. Αν, αντίθετα, η απόφαση που κατέστη αμετάκλητη δέχεται ολικά ή μερικά την αγωγή, διορθώνεται η αρχική εγγραφή σύμφωνα με το διατακτικό της αμετάκλητης απόφασης ….»Σε εφαρμογή των ανωτέρω, παρακαλείσθε όπως, στις περιοχές αρμοδιότητάς σας που έχει επέλθει οριστικοποίηση αρχικών εγγραφών του Εθνικού Κτηματολογίου, έλθετε σε συνεννόηση με τα κατά τόπους αρμόδια κτηματολογικά γραφεία για την λήψη στοιχείων των ακινήτων προς καταγραφή των… Περισσότερα...

40090/Δ1.14024/19.7.2018 - Όροι και προϋποθέσεις ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ

Όροι και προϋποθέσεις ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ σύμφωνα με την υπ’ αριθ. οικ.32143/Δ1.11288/2018 απόφαση της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 2401/Β’) 40090/Δ1.14024/19.7.2018 - Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Με την υπ’ αριθ. οικ. 32143/Δ1.11288/2018 απόφαση της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β’ 2401)[1] επανακαθορίζονται οι όροι ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ).Ειδικότερα: Άρθρο 1: Υποβολή στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ Στο πεδίο εφαρμογής της απόφασης υπάγεται:1.1 κάθε εργοδότης, συμπεριλαμβανομένων και όσων αναφέρονται στο «Μητρώο Δημοσίων Φορέων της Ελληνικής Διοίκησης» του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ο οποίος απασχολεί εργαζομένους με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου και1.2 ο κατά περίπτωση υπόχρεος υποβολής των ειδικών εντύπων (Ε3.1, E3.2, E3.3 και Ε3.4) με την επιφύλαξη του άρθ. 13 της απόφασης. Άρθρο 2: Υποβαλλόμενα έντυπα που αφορούν εργαζομένους Απαριθμούνται τα εννέα (9) έντυπα που υποβάλλονται ηλεκτρονικά από κάθε εργοδότη που απασχολεί εργαζομένους με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου:Ε3 «Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας Πρόσληψης» (Ε3 Αναγγελία Πρόσληψης και Ε4 Συμπληρωματικός Πίνακας Προσωπικού Νέας Πρόσληψης)» για τις νέες προσλήψεις, το οποίο είναι έντυπο αρμοδιότητας ΟΑΕΔ ως προς τα πεδία του Ε3 και αρμοδιότητας ΣΕΠΕ ως προς τα… Περισσότερα...

οικ.32143/11.6.2018 - Ηλεκτρονική υποβολή εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ

Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) οικ.32143/Δ1.11288/11.6.2018 (ΦΕΚ 2401/Β’/22.6.2018) - Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Έχοντας υπόψη:1. Το άρθ. 17 παρ. 6 του ν.3899/2010 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας» (212 Α’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.2. Τον Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως κυρώθηκε και ισχύει με το άρθρο πρώτο του π.δ.63/2005 (98 Α’) και ιδίως την περ. 1δ του άρθ. 41.3. Το π.δ.125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (210 Α’).4. Το π.δ.134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (168 Α’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.5. Το ν.2956/2001 «Αναδιάρθρωση Ο.Α.Ε.Δ. και άλλες διατάξεις» (258 Α’), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.6. Τον α.ν.1846/1951 «Περί κοινωνικών ασφαλίσεων» (179 Α’) και ιδίως το άρθ. 26 παρ. 9 περ. στ' υποπερ. αα' και ββ', όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σε συνδυασμό με το άρθ. 20 παρ. 1 και παρ. 2 του ν.4255/2014 (89 Α’).7. Το άρθ. 9 παρ.1 του ν.3198/1955 (98 Α’) «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί καταγγελίας της σχέσεως εργασίας διατάξεων».8. Το άρθ. 5 παρ. 2 του ν.δ.2656/1953 «Περί Οργανώσεως και ελέγχου της αγοράς εργασίας» (299 Α’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.9. Τις… Περισσότερα...

ΠΟΛ.1123/2018 - Απόδοση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου σε φορολογούμενο ή σε πρόσωπο που δεν τυγχάνει φορολογούμενος, με οίκοθεν ενέργειες

Απόδοση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) σε φορολογούμενο ή σε πρόσωπο που δεν τυγχάνει φορολογούμενος, με οίκοθεν ενέργειες, για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 11 του Ν.4174/2013 (ΦΕΚ 170/Α’) ΠΟΛ.1123/28.6.2018 (ΦΕΚ 2864/Β’/18.7.2018) Έχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις:α) της παρ. 3 του άρθρου 11 του άρθρου 4, καθώς και του άρθρου 52 του Ν.4174/2013 (ΦΕΚ  170/Α’) «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις»,β) του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Ν.4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α’), και ειδικότερα, των παρ. 1 και 6 και της περ. ββ’ της υποπαρ. θ’ της παρ. 4 του άρθρου 14, της υποπαρ. δ’ της παρ. 2 του άρθρου 2 και των άρθρων 7 και 41 αυτού.2. Τις διατάξεις των άρθρων 35, 47α, 47β και 47γ του Κώδικα ΦΠΑ (Ν.2859/2000, ΦΕΚ 248/Α’).3. Την αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α./1036960 ΕΞ 2017/10.3.2017 (ΦΕΚ 968/Β’ και 1238/Β’) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε)».4. Την αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α./1115805 ΕΞ 2017/31.7.2017 (ΦΕΚ 2743/Β’) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Διοικητή» σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης».5. Την αριθ. 1 της 20.1.2016 (ΦΕΚ 18/Υ.Ο.Δ.Δ.) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου… Περισσότερα...

Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 30/2018 - KEAO: Διατάξεις του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών

Κοινοποίηση των διατάξεων του Κεφαλαίου Α’ του Τμήματος Θ’ του Ν.4549/2018 που αφορούν τροποποιήσεις του Ν.4469/2017 (ΦΕΚ 62/Α’) Εγκύκλιος ΕΦΚΑ: 30/18.7.2018 (ΚΕΑΟ) Σχετ.: Εγκύκλιος 30/21.7.2017Με την παρούσα σας κοινοποιούμε τον Ν.4549/2018 «Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων - Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 105/Α’/14.6.2018) και συγκεκριμένα τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ του Τμήματος Θ’ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν.4469/2017 (Α’ 62)».Με τα κοινοποιούμενα άρθρα τροποποιούνται διατάξεις του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα κατά το μέρος που άπτονται των αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών ΚΕΑΟ: 1. ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΠΡΟΪΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4469/2017 παρεχόταν δυνατότητα ρύθμισης για οφειλές που γεννήθηκαν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2016 και έχουν βεβαιωθεί μέχρι την υποβολή της σχετικής αίτησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ). ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Με τις διατάξεις του άρθρου 45 και της παρ. 1 του άρθρου 46 του Ν.4549/2018 και μετά την τροποποίηση των απαιτούμενων λειτουργικών προδιαγραφών της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ΕΓΔΙΧ, στην συμφωνία αναδιάρθρωσης εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών εντάσσονται οφειλές προς τον ΕΦΚΑ που βεβαιώθηκαν έως το χρόνο υποβολής της αίτησης και γεννήθηκαν ή ανάγονται σε χρόνο… Περισσότερα...

ΠΟΛ.1136/2018 - Καταστροφή πινακίδων κυκλοφορίας οχημάτων και αντικατάσταση αυτών

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 45 «Καταστροφή πινακίδων κυκλοφορίας οχημάτων και αντικατάσταση αυτών», του μέρους Δ’ του Ν.4530/2018 (ΦΕΚ 59/Α’) ΠΟΛ.1136/17.7.2018 Κοινοποιούμε, προς ενημέρωση, τις παραπάνω διατάξεις με τις οποίες προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η καταστροφή με ανακύκλωση, με μέριμνα των αρμοδίων υπηρεσιών της ΑΑΔΕ, των πινακίδων κυκλοφορίας των οχημάτων που τελούν σε κατάσταση ακινησίας για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τους δεκαοχτώ (18) συνεχόμενους μήνες.Κατά συνέπεια, η διάταξη καταλαμβάνει όλα τα οχήματα οι πινακίδες κυκλοφορίας των οποίων είναι ήδη κατατεθειμένες στις ΔΟΥ κατά την ημερομηνία ισχύος του νόμου, ήτοι την 30.3.2018, καθώς και όσα θα τεθούν σε ακινησία από την ημερομηνία αυτή και μετά. Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταστροφή των πινακίδων κυκλοφορίας είναι η συμπλήρωση συνεχούς παραμονής τους στη ΔΟΥ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δεκαοκτώ (18) μηνών.Οι εν λόγω αρμόδιες υπηρεσίες θα χορηγούν, κατόπιν σχετικού αιτήματος του ιδιοκτήτη ή κατόχου του οχήματος, βεβαίωση καταστροφής των πινακίδων κυκλοφορίας.Για την άρση της κατάστασης ακινησίας ή την εκ νέου θέση σε δημόσια κυκλοφορία οχήματος του οποίου οι πινακίδες θα καταστραφούν, κατά τις εν λόγω διατάξεις, οι αρμόδιες Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των οικείων περιφερειακών ενοτήτων της χώρας, θα προβαίνουν σε αντικατάσταση αυτών μετά την υποβολή σχετικής αίτησης από τον ενδιαφερόμενο, συνοδευόμενη από την ως… Περισσότερα...

ΠΟΛ.1133/2018 - Διευκρινίσεις σχετικά με τη ρύθμιση οφειλών προς το Δημόσιο

Εφαρμογή της απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών ΠΟΛ.1116/19.6.2018 (ΦΕΚ 2319/Β’), με την οποία τροποποιήθηκε η απόφαση ΠΟΛ.1223/29.12.2017 (ΦΕΚ 4643/Β’) σχετικά με τη ρύθμιση οφειλών προς το Δημόσιο κατά την παρ. 21 του άρθρου 15 του Ν.4469/2017, όπως ισχύει ΠΟΛ.1133/17.7.2018 Με την απόφαση ΠΟΛ.1116/19.6.2018 (ΦΕΚ 2319/Β’/) της Υφυπουργού Οικονομικών, που έχει κοινοποιηθεί στις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, τροποποιήθηκε η όμοια απόφαση ΠΟΛ.1223/29.12.2017 (ΦΕΚ 4643/Β’) περί διαμόρφωσης λύσεων ρύθμισης για οφειλές προς το Δημόσιο δυνάμει της παρ. 21 του άρθρου 15 του Ν.4469/2017 (ΦΕΚ 62/Α’).Ειδικότερα:α) Διευρύνθηκε το πεδίο εφαρμογής της ρύθμισης οφειλών προς το Δημόσιο που προβλέπεται στην ΑΥΟ ΠΟΛ.1223/29.12.2017:i. με την κατάργηση του προβλεπόμενου ανώτατου ορίου οφειλών προς το Δημόσιο για ένταξη στη ρύθμιση, ήτοι του ορίου των 50.000 ευρώ (βλ. σχετικές τροποποιήσεις του άρθρου 1 της περ. αβ της παρ. 1 του άρθρου 2 και των τίτλων των άρθρων 6 και 7 της ΑΥΟ ΠΟΛ.1223/29.12.2017) καιii. με την υπαγωγή στη ρύθμιση και των οφειλών που βεβαιώθηκαν στη Φορολογική Διοίκηση εντός του έτους 2017, ήτοι έως τις 31.12.2017, αντί του προϊσχύοντος χρονικού ορίου της 31.12.2016 (βλ. τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 2 και της περ. γ' του άρθρου 11 της ΑΥΟ ΠΟΛ.1223/2017), κατ' αντιστοιχία με τη σχετική νομοθετική μεταβολή που επήλθε και… Περισσότερα...

Ποιοι μας προτιμάνε