wrapper

Επίκαιρα θέματα

Επίκαιρα θέματα

Π.Κ.: 9/24.5.2019 - Σ.Σ.Ε. του υπαλληλικού προσωπικού των ναυτιλιακών πρακτορείων και ναυτιλιακών επιχειρήσεων

Εθνική Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας του υπαλληλικού προσωπικού των ναυτιλιακών πρακτορείων και ναυτιλιακών επιχειρήσεων όλης της χώρας Π.Κ.: 9/24.5.2019 Σήμερα την 15 Μαΐου 2019 και ώρα 12 μ.μ. στα γραφεία του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, οι υπογράφοντες:Α. Εκ μέρους των εργοδοτών:ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, Σακέλης Μιχάλης, Πρόεδρος και Κρασανάκης Αδαμάντιος, Γενικός Γραμματέας, Β. Εκ μέρους των εργαζομένων:ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟ, Βασιλόπουλος Θάνος, Πρόεδρος και Τσάκωνας Νίκος, Γενικός Γραμματέας.Όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι για την υπογραφή της παρούσας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, συνομολόγησαν τα εξής: Άρθρο 1Πεδίο εφαρμογής Στις διατάξεις αυτής της Σ.Σ.Ε. υπάγονται οι πάσης φύσεως εργαζόμενοι όλης της χώρας, με σύμβαση μισθώσεως εξαρτημένης εργασίας στις πάσης φύσεως Ναυτιλιακές - Ακτοπλοϊκές Επιχειρήσεις, Ναυτικά Πρακτορεία, καθώς και γραφεία Ταξιδίων που εκδίδουν εισιτήρια ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών και που είναι μέλη των παραπάνω εργοδοτικών και εργατικών οργανώσεων. Άρθρο 2 Από1.5.2019 τα κατώτερα όρια των βασικών μηνιαίων μισθώς του προσωπικού του Άρθρου 1 καθορίζονται ως εξής: την έναρξη ισχύος αυτής της Σ.Σ.Ε., τα κατώτερα όρια των βασικών μηνιαίων μισθών του προσωπικού του Άρθρου 1 καθορίζονται ως εξής:   ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ   ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ 1/5/2019 ΚΛΙΜΑΚΙΟ 1/5/2019 1 1037,27 1 1033,25 2 1192,92 2 1185,41 3 1237,62… Περισσότερα...

Α.1202/2019 - Σύστημα ιχνηλασιμότητας προϊόντων καπνού

Εφαρμογή του συστήματος ιχνηλασιμότητας προϊόντων καπνού Α.1202/20.5.2019 (ΦΕΚ 1830/Β’/23.5.2019) Έχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις:α) του άρθρου 106Α του Ν.2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α’), «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», όπως προστέθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.4410/2016 (ΦΕΚ 141/Α’) και ειδικότερα της παρ. 12 αυτού,β) του άρθρου 2 του Ν.4419/2016 (ΦΕΚ 174/Α’),γ) του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του Ν.4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α’) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού.2. Το άρθρο 15 της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ (EEL 127/29.4.2014) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων και την κατάργηση της οδηγίας 2001/37/ΕΚ».3. Τον εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2018/574 (EEL 96/16.4.2018) της Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου 2017 «για τα τεχνικά πρότυπα για τη δημιουργία και τη λειτουργία συστήματος ιχνηλασιμότητας για τα προϊόντα καπνού».4. Τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2018/573 (EEL 96/16.4.2018) της Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου 2017 «όσον αφορά βασικά στοιχεία των συμβάσεων αποθήκευσης δεδομένων που συνάπτονται στο πλαίσιο του συστήματος ιχνηλασιμότητας για τα… Περισσότερα...

οικ.22540/1579/23.5.2019 - Συνέχιση ασφαλιστικής ικανότητας τέκνων θανόντος ασφαλισμένου

Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 21 του Ν.4611/2019 (ΦΕΚ 73/Α’) Φ.40021/οικ.22540/1579/23.5.2019 Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 73 τεύχος Α’ δημοσιεύτηκε ο νόμος 4611/2019, με τίτλο «Ρύθμιση οφειλών προς τους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις».Ειδικότερα, με το άρθρο 21 αυτού προστίθεται περ. ζ στην παρ. 1 του άρθρου 23 του Ν.4529/2018 (ΦΕΚ 56/Α’) με την οποία ορίζεται ότι «στα δικαιούχα σύνταξης τέκνα θανόντος ασφαλισμένου ή συνταξιούχου χορηγείται ασφαλιστική ικανότητα και παροχές υγειονομικής περίθαλψης σε είδος ακόμα και μετά το 24ο έτος της ηλικίας τους και όχι αργότερα από τη συμπλήρωση του 35ου έτους της ηλικίας τους».Σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη τα τέκνα θανόντος ασφαλισμένου ή συνταξιούχου του ΕΦΚΑ που έχουν δικαιωθεί σύνταξης λόγω θανάτου και λαμβάνουν αυτήν έως το 24ο έτος της ηλικίας τους συνεχίζουν να ασφαλίζονται από τον ΕΦΚΑ, ως τέκνα θανόντος, μέχρι τη συμπλήρωση του 35ου έτους της ηλικίας τους, εφόσον δεν ασφαλίζονται από δικό τους δικαίωμα σε φορέα εντός ή εκτός ΕΦΚΑ. Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣΔρ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΣΑΜΗ Περισσότερα...

οικ.23400/662/24.5.2019 - Συμμετοχή εργαζόμενου ως μέλους εφορευτικής επιτροπής

Ανυπαίτιο κώλυμα παροχής εργασίας λόγω συμμετοχής εργαζόμενου ως μέλους εφορευτικής επιτροπής οικ.23400/662/24.5.2019 Σε συνέχεια ερωτημάτων σχετικά με το εάν η συμμετοχή εργαζόμενου ως μέλους εφορευτικής επιτροπής συνιστά σπουδαίο λόγο αποχής από την εργασία, σύμφωνα με τα άρθρα 657 και 658 του Αστικού Κώδικα, σας πληροφορούμε τα εξής: Ι. Ανυπαίτιο κώλυμα παροχής εργασίας 1. Το άρθρο 657 του Αστικού Κώδικα ορίζει τα εξής:«Ο εργαζόμενος διατηρεί την αξίωσή του για το μισθό, αν ύστερα από 10ήμερη τουλάχιστον παροχή εργασίας εμποδίζεται να εργασθεί από σπουδαίο λόγο που δεν οφείλεται στην υπαιτιότητά του. Ο εργοδότης έχει το δικαίωμα να αφαιρέσει από το μισθό τα ποσά που εξαιτίας του εμποδίου καταβλήθηκαν στον εργαζόμενο από ασφάλιση υποχρεωτική κατά το νόμο.» 2. Το άρθρο 658 του Αστικού Κώδικα αναφέρει τα ακόλουθα:«Το χρονικό διάστημα κατά το οποίο διατηρείται, σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο, η αξίωση για το μισθό σε περίπτωση εμποδίου, δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ένα μήνα, αν το εμπόδιο εμφανίσθηκε ένα τουλάχιστον έτος μετά την έναρξη της σύμβασης, και το μισό μήνα σε κάθε άλλη περίπτωση. Η αξίωση για το διάστημα αυτό υπάρχει και αν ακόμη ο εργοδότης κατάγγειλε τη μίσθωση, επειδή το εμπόδιο του παρείχε το δικαίωμα αυτό.» 3. Από τις παραπάνω διατάξεις συνάγεται ότι… Περισσότερα...

οικ.22520/1578/23.5.2019 - Οδηγίες σχετικά με τη χορήγηση και την παράταση της ασφαλιστικής ικανότητας για την περίοδο 1.3.2019-29.2.2020

Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 31 του Ν.4611/2019 (ΦΕΚ 73/Α’) σχετικά με τη χορήγηση και την παράταση της ασφαλιστικής ικανότητας για την περίοδο 1.3.2019-29.2.2020 Φ.40021/οικ.22520/1578/23.5.2019 Σχετ.: Το αριθ. Φ.40021/οικ.9491/737/28.2.2019 (ΑΔΑ: 66ΚΧ465Θ1Ω-Ο3Ο) έγγραφό μας Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου μας σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 73 τεύχος Α’ δημοσιεύτηκε ο νόμος 4611/2019, με τίτλο «Ρύθμιση οφειλών προς τους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις», όπου με το άρθρο 31 καθορίζονται οι προϋποθέσεις χορήγησης ή ανανέωσης της ασφαλιστικής ικανότητας για υγειονομική περίθαλψη από τον Ε.Φ.Κ.Α. για την περίοδο 1.3.2019 έως 29.2.2020. Α. Ειδικότερα, με το ανωτέρω άρθρο, χορηγείται ασφαλιστική ικανότητα στους άμεσα ασφαλισμένους του ΕΦΚΑ και τα μέλη οικογενείας τους, ως ακολούθως: 1) Στους μισθωτούς ασφαλισμένους του ΕΦΚΑ, χορηγείται ασφαλιστική ικανότητα με την συμπλήρωση τουλάχιστον πενήντα (50) ημερών ασφάλισης, είτε κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος (2018) είτε κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν την ημερομηνία προσέλευσης ή επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου και στους μη μισθωτούς ασφαλισμένους του ΕΦΚΑ χορηγείται ασφαλιστική ικανότητα με τη συμπλήρωση τουλάχιστον δύο (2) μηνών ασφάλισης κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος (2018) ή κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο… Περισσότερα...

Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 24/22.5.2019 - Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης

Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 1-18 του Ν.4611/2019 Εγκύκλιος ΕΦΚΑ: 24/22.5.2019 (Αριθ. Πρωτ.: Γ31/214/22.5.2019) Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 18 του Κεφαλαίου Α’ του Ν.4611/2019 (ΦΕΚ 73/Α'/2019) «Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού, Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις», με τις οποίες δίνεται η δυνατότητα ρύθμισης οφειλών προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την εφαρμογή τους: Α. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (άρθρο 1) Σύμφωνα με τις κοινοποιούμενες διατάξεις, δυνατότητα ρύθμισης παρέχεται σε νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα, ανεξάρτητα από την ύπαρξη εμπορικής ιδιότητας, τη διακοπή της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας ή/και τη διακοπή ή αλλαγή της ιδιότητας, για οφειλές που προέρχονται:- από ατομικές εισφορές μη μισθωτών (ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών).Περιλαμβάνονται μη μισθωτοί ασφαλισμένοι που έχουν υποβάλει αίτημα συνταξιοδότησης το οποίο εκκρεμεί, εφόσον δεν έχει κοινοποιηθεί η οφειλή ή, εάν έχει κοινοποιηθεί, δεν έχει παρέλθει η νόμιμη προθεσμία.- από εργοδότες κοινών επιχειρήσεων ή/και οικοδομοτεχνικών έργων, λόγω απασχόλησης εργαζομένων·- από αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει εκδοθεί σχετική καταδικαστική απόφαση ποινικού δικαστηρίου. Οφειλές που εντάσσονται Στις διατάξεις… Περισσότερα...

Φ10042/57802/1618/22.5.2019 - Ασφαλιστικές κρατήσεις επί της προσωπικής διαφοράς, των υπαλλήλων με σχέση εργασίας Δημοσίου & Ιδιωτικού Δικαίου

Σχετικά με τις ασφαλιστικές κρατήσεις επί της προσωπικής διαφοράς του άρθρου 27 παρ. 1 του Ν.4354/2015, των υπαλλήλων με σχέση εργασίας Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου Φ10042/57802/1618/22.5.2019 Σε απάντηση της από 1.11.2018 ηλεκτρονικής αναφοράς του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σχετικά με το ως άνω αναφερόμενο θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:Α. Στη με αριθ. 2/24112/ΔΕΠ/31.3.2017 (ΑΔΑ:7ΦΘΨΗ-ΟΒΛ) εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και στη νεότερη Φ80020/45578/Δ.15.780/16.6.2017 (ΑΔΑ: ΩΩΡΙ465Θ1Ω-Ι8Λ) εγκύκλιο του Υπουργείου μας, διευκρινίσθηκε μεταξύ άλλων, ότι η προσωπική διαφορά του άρθρου 27 παρ. 1 του Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α’), εν όψει του ότι δεν αποτελεί σταθερή παράμετρο του ενιαίου μισθολογίου, δεν αποτελεί μέρος των συντάξιμων αποδοχών των ασφαλισμένων υπαλλήλων. Συνεπώς, δεν υπόκειται σε εισφορές υπέρ κύριας, επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχής.Στη με αριθ. Φ10042/οικ.13567/329/8.6.2018 (ΑΔΑ: 7ΑΛ2465Θ1Ω-Α46) εγκύκλιο του Υπουργείου μας, με την οποία δόθηκαν συμπληρωματικές οδηγίες για τον προσδιορισμό των συντάξιμων αποδοχών των υπαλλήλων με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου, αμειβόμενων με το ενιαίο μισθολόγιο, επισημάνθηκε ότι για λόγους χρηστής διοίκησης και στα πλαίσια διαμόρφωσης του ενιαίου πλαισίου εισφοροδότησης των πρόσθετων αμοιβών του Δημοσίου εν γένει, τα προβλεπόμενα για τους υπαλλήλους με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου, εφαρμόζονται από 1.7.2018 και στους υπαλλήλους που υπηρετούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (ορισμένου ή αορίστου χρόνου), οι οποίοι επίσης… Περισσότερα...

51362/14.5.2019 - Ρυθμίσεις της διαδικασίας, των όρων και των προϋποθέσεων για την πιστοποίηση της υλοποίησης του 50% του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των επενδυτικών σχεδίων, χωρίς διενέργεια ελέγχου

Καθορισμός της διαδικασίας, των όρων και των προϋποθέσεων καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας ρύθμισης, για την πιστοποίηση της υλοποίησης του πενήντα τοις εκατό (50%) του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν.4399/2016 και Ν.3908/2011, χωρίς διενέργεια ελέγχου, κατ' επιλογήν του φορέα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 του Ν.4399/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 51362/14.5.2019 (ΦΕΚ 1807/Β’/22.5.2019) Έχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις του Ν.4399/2016 «Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση Καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 117/Α’) και ιδίως των άρθρων 16, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν.4609/2019 (ΦΕΚ 67/Α’), και 20, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 83 του Ν.4582/2018 (ΦΕΚ 208/Α’), και ισχύει.2. Τις διατάξεις του Ν.3908/2011 «Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή» (ΦΕΚ 8/Α’). 3. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 58 του Ν.4609/2019 (ΦΕΚ 67/Α’).4. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ.63/2005 (ΦΕΚ 98/Α’).5. Τις διατάξεις του Π.Δ.147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 192/Α’).6. Τις διατάξεις του Π.Δ.123/2016 «Ανασύσταση… Περισσότερα...

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τον ιστότοπό μας και να διευκολύνουμε τη χρήση του από εσάς. Τα Cookies που απαιτούνται για κρίσιμες λειτουργίες αυτού του ιστότοπου έχουν ήδη τοποθετηθεί. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούμε, διαβάστε την πολιτική απορρήτου.

  Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.