wrapper

Επίκαιρα θέματα

Κοινοποίηση διατάξεων άρθρου 107 του Ν.4446/2016

1116493/ΔΕΦΚΦ/Β/31.7.2017

Α. Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή τις διατάξεις του άρθρου 107 του Ν.4446/2016 «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του Ν.4270/2014 και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 240/Α’) με τις οποίες επέρχονται τροποποιήσεις και συμπληρώσεις στον Ν.2969/01 «Αιθυλική Αλκοόλη και αλκοολούχα προϊόντα» (ΦΕΚ 281/Α’) που αφορούν στους μικρούς αποσταγματοποιούς (διήμερους).
Η έναρξη ισχύος των εν λόγω διατάξεων του κοινοποιούμενου νόμου, όπως προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 107 αυτού, είναι η 1η Αυγούστου 2017, ημερομηνία έναρξης και της νέας αποστακτικής περιόδου (2017-2018) για τους μικρούς αποσταγματοποιούς (διήμερους).
Β. Με τις διατάξεις του άρθρου 107 του κοινοποιούμενου νόμου επέρχονται ορισμένες αλλαγές στο καθεστώς λειτουργίας των μικρών αποσταγματοποιών (διήμερων), όπως αυτό ρυθμίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 7Ε του Ν.2969/2001, ιδίως σε ότι αφορά τη διάθεση του παραγόμενου εξ’ αυτούς προϊόντος απόσταξης. Επιπλέον, με τις διατάξεις αυτές γίνονται και οι αναγκαίες προσαρμογές της νομοθεσίας προκειμένου για την πρόβλεψη των σχετικών διοικητικών και ποινικών κυρώσεων, συνεπεία των νέων υποχρεώσεων και απαγορεύσεων που εισάγονται με τις ρυθμίσεις της παρ. 1 του κοινοποιούμενου άρθρου 107.
Αναλυτικότερα:
1. Καταρχάς, με την παρ. 1 αντικαθίσταται η παρ. Ε8 του άρθρου 7 του Ν.2969/2001 και καθορίζεται εκ νέου ο τρόπος διάθεσης και διακίνησης του παραγόμενου ετοίμου προϊόντος απόσταξης από τα δικαιούχα παραγωγής πρόσωπα (μικρούς αποσταγματοποιούς). Ειδικότερα:
- Με τις διατάξεις της υποπαρ. α’ της νέας παρ. Ε8 του άρθρου 7, διατηρείται η δυνατότητα εμπορίας του προϊόντος αυτού από τα δικαιούχα παραγωγής πρόσωπα, με την υποχρέωση ωστόσο έκδοσης λογιστικών στοιχείων και τήρησης και ενημέρωσης λογιστικών αρχείων (βιβλίων) κατά τα οριζόμενα από τις διατάξεις του Ν.4308/14 (ΕΛΠ).
- Με τις διατάξεις της υποπαρ. β’ της νέας παρ. Ε8 του άρθρου 7 του Ν.2969/2001 παρέχεται εξαίρεση ως προς τις υποχρεώσεις που τίθενται με τις διατάξεις της υποπαρ. α’ της ως άνω παρ. Ε8, στα δικαιούχα παραγωγής (φυσικά) πρόσωπα που παράγουν το εν λόγω προϊόν απόσταξης αποκλειστικά για κατανάλωση από τους ίδιους, τα μέλη της οικογενείας τους ή τους προσκεκλημένους τους και μέχρι 120 κιλά κατ’ ανώτατο όριο, ανά αποστακτική περίοδο και ανά πρόσωπο. Σε περίπτωση διακίνησης του παραγόμενου προϊόντος απόσταξης για ιδία κατανάλωση, όπως περιγράφεται παραπάνω, από τα πρόσωπα αυτά (μη υπόχρεα σε τήρηση λογιστικών αρχείων και έκδοση στοιχείων), ανεξάρτητα από τον τρόπο μεταφοράς του προϊόντος (με ίδια μεταφορικά μέσα, μεταφορικά μέσα τρίτων κ.α. για λογαριασμό τους), αυτό συνοδεύεται από αντίγραφο της αδείας απόσταξης και αποδεικτικό είσπραξης του αναλογούντος Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης.
- Επιπλέον, με τις διατάξεις της υποπαρ. γ’ της νέας παρ. Ε8 του άρθρου 7 του Ν.2969/2001, προβλέπεται ότι το εν λόγω προϊόν διατίθεται χύμα χωρίς οποιασδήποτε μορφής τυποποίηση, παρέχεται όμως η δυνατότητα της χρησιμοποίησης δοχείων όχι μόνον από γυαλί (όπως ίσχυε) αλλά και από άλλο κατάλληλο υλικό υπό την αποκλειστική όμως προϋπόθεση ότι πληρούνται στην περίπτωση αυτή οι σχετικοί όροι χρήσης που προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία (ενωσιακή και εθνική) αναφορικά με τη μετανάστευση στα αλκοολούχα ποτά.
Είναι αυτονόητο, με δεδομένη την ημερομηνία έναρξης ισχύος της εν λόγω διάταξης (ως προελέχθη, 1.8.2017), ότι παραβάσεις που διαπιστώθηκαν σε χρόνο προγενέστερο της εν λόγω ημερομηνίας και οι οποίες εκκρεμούν κατ’ αυτήν θα αντιμετωπισθούν με εφαρμογή των προ αυτής ισχυουσών διατάξεων.
2. Περαιτέρω, με την παρ. 2, προστίθεται περ. ζ’ στην παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν.2969/2001 και προβλέπεται, επιφυλασσόμενων των περί λαθρεμπορίας διατάξεων του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ΕΤΚ), διοικητικό πρόστιμο 500€ για τους μικρούς αποσταγματοποιούς οι οποίοι διαθέτουν ή διακινούν το παραγόμενο προϊόν τους χωρίς τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις των υποπαρ. α’ και β’ της νέας παρ. Ε8 του άρθρου 7 του Ν.2969/2001 λογιστικά αρχεία (παραστατικά στοιχεία διακίνησης ή αξίας) ή συνοδευτικά έγγραφα (άδεια απόσταξης, αποδεικτικό είσπραξης του ΕΦΚ) κατά περίπτωση, καθώς και για τους μικρούς αποσταγματοποιούς οι οποίοι δεν τηρούν λογιστικά αρχεία (βιβλία) κατά παράβαση των διατάξεων της υποπαρ. α’ της παρ. Ε8 του Ν.2969/2001.
3. Με την παρ. 3, η περ. ιβ’ της παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν.2969/2001 αναριθμείται σε ιγ’ και προστίθεται νέα περ. ιβ’ με την οποία καθορίζεται, επιφυλασσόμενων των περί λαθρεμπορίας διατάξεων του ΕΤΚ, διοικητικό πρόστιμο 1.500 ευρώ για τους μικρούς αποσταγματοποιούς που διαθέτουν προς πώληση το προϊόν τους, κατά παράβαση των καθοριζομένων από τις διατάξεις της υποπαρ. β’ της νέας παρ. Ε8 του άρθρου 7 του Ν.2969/2001, βάσει των οποίων η παραγωγή του εν λόγω προϊόντος στις περιπτώσεις αυτές προορίζεται αποκλειστικά για ιδία κατανάλωση, απαγορευόμενης της εμπορίας.
4. Τέλος, με την παρ. 4, αντικαθίσταται η περ. ι’ του άρθρου 12 του Ν.2969/2001 για λόγους κυρίως προσαρμογής της διάταξης με τις νέες διατάξεις του κοινοποιούμενου άρθρου 107.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Ποιοι μας προτιμάνε