wrapper

Επίκαιρα θέματα

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών τουριστικών λεωφορείων Κρήτης

Π.Κ.: 2/3.4.2018  [Τ.Ο. 2/2018 - Τ.Ε.Ε.Σ. Ηρακλείου]

Στο Ηράκλειο της Κρήτης σήμερα 30.3.2018, οι υπογράφοντες:
1. Μιχαήλ Βλατάκης και Δημήτριος Διβόλης, Πρόεδρος και Γεν. Γραμματέας αντίστοιχα του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ.
2. Μαγκουσάκης Ευστράτιος και Τρυπιδάκης Γεώργιος, Πρόεδρος και Γεν. Γραμματέας αντίστοιχα του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
3. Σεραφειμίδης Σταύρος και Μανουσάκης Γεώργιος, Πρόεδρος και Γεν. Γραμματέας αντίστοιχα του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΟΔΗΓΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ «Ο ΕΡΜΗΣ», όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι για την υπογραφή της παρούσας συλλογικής σύμβασης, συμφώνησαν και έκαναν αποδεκτά τα εξής:

Άρθρο 1
Πεδίο ισχύος

Στις διατάξεις της παρούσας Σ.Σ.Ε. υπάγονται οι οδηγοί των τουριστικών λεωφορείων που εργάζονται σε επιχειρήσεις τουριστικών και ταξιδιωτικών γραφείων και ιδιοκτήτες τουριστικών λεωφορείων στην Κρήτη.

Άρθρο 2
Βασικές αποδοχές
(Βασικός Μισθός - Επιδόματα Οικογενειακά και Προϋπηρεσίας)

1. Ο βασικός μηνιαίος μισθός των υπαγόμενων στην παρούσα μισθωτών αυξάνεται κατά ποσοστό 2% και καθορίζεται στο ποσό των 752,42 ευρώ.
2. Οι βασικές αποδοχές, ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση και τα έτη υπηρεσίας του οδηγού, διαμορφώνονται από 1.4.2018 ως εξής:

 

ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΓΑΜΟΣ ΕΓΓΑΜΟΣ 1 ΠΑΙΔΙ 2 ΠΑΙΔΙΑ 3 ΠΑΙΔΙΑ
1ο 0-3 812,61 887,86 925,48 963,10 1000,72
2ο 3-6 902,90 978,15 1015,77 1053,39 1091,01
3ο 6-9 940,53 1015,77 1053,39 1091,01 1128,63
4ο 9-12 1023,29 1098,53 1136,15 1173,78 1211,40
5ο 12-15 1151,20 1226,44 1264,07 1301,69 1339,31
6ο 15-18 1188,82 1264,07 1301,69 1339,31 1376,93
7ο 18-21 1226,44 1301,69 1339,31 1376,93 1414,55
8ο 21-24 1264,07 1339,31 1376,93 1414,55 1452,17
9ο 24-27 1301,69 1376,93 1414,55 1452,17 1489,79
10ο 27-30 1339,31 1414,55 1452,17 1489,79 1527,41
11ο 30-35 1376,93 1452,17 1489,79 1527,41 1565,03

 

Διευκρινίζεται ότι στους παραπάνω πίνακες κλιμακίων συμπεριλαμβάνονται ο βασικός μισθός και τα παρακάτω επιδόματα υπολογιζόμενα όλα επί του βασικού μισθού:
α) Επίδομα προϋπηρεσίας 6% για τον νεοπροσλαμβανόμενο.
β) Επίδομα πολυετούς υπηρεσίας ως εξής:
- 1ο κλιμάκιο: 2%.
- 2ο κλιμάκιο: 9%.
- 3ο κλιμάκιο: 9%.
- 4ο κλιμάκιο: 15%.
- 5ο κλιμάκιο και άνω: 27%.
γ) Επίδομα τριετιών από ποσοστό 5% για κάθε συμπληρωμένη τριετία και μέχρι 10 συνολικά τριετίες.
Για την καταβολή των επιδομάτων προϋπηρεσίας, πολυετούς υπηρεσίας και τριετιών, ως προϋπηρεσία νοείται το σύνολο της προϋπηρεσίας του οδηγού σε οποιονδήποτε εργοδότη. Η προϋπηρεσία αποδεικνύεται με τα βιβλιάρια κύριας και επικουρικής ασφάλισης ή άλλα σχετικά δημόσια έγγραφα.
δ) Επίδομα γάμου από ποσοστό 10%. Το επίδομα αυτό χορηγείται στους έγγαμους μισθωτούς, καθώς και στους/στις χήρους-ες και διαζευγμένους-ες με τις προϋποθέσεις του Ν.1849/1989.
ε) Επίδομα παιδιών από ποσοστό 5% για ένα παιδί, 10% για δύο παιδιά και 15% για τρία παιδιά, μέχρι την ηλικία των 18 ετών συμπληρωμένων. Εφόσον τα παιδιά σπουδάζουν σε οποιουδήποτε επιπέδου σχολή (ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ κ.λπ.), το επίδομα αυτό παρατείνεται μέχρι τη συμπλήρωση των σπουδών τους και πάντως όχι μετά από τη συμπλήρωση της ηλικίας των 25 ετών και υπό την πρόσθετη προϋπόθεση ότι τα επιδοτούμενα παιδιά δεν εργάζονται και έχει γνωστοποιηθεί νόμιμα η συνδρομή των προϋποθέσεων αυτών στον εργοδότη.
3. Οι παραπάνω μισθοί αφορούν σε πενθήμερη εβδομαδιαία απασχόληση και σε οκτώ (8) ώρες εργασίας την ημέρα. Σε περίπτωση υπέρβασης της οκτάωρης ημερήσιας απασχόλησης και μέχρι 12 ώρες, υπάρχει νόμιμη υπερωριακή εργασία, της οποίας οι 100 πρώτες ώρες αμείβονται με το ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά ποσοστό 50%, ενώ οι υπόλοιπες με το ωρομίσθιο προσαυξημένο με ποσοστό 75%. Η απασχόληση κατά τη 13η ώρα αποτελεί επίσης νόμιμη υπερωρία και αμείβεται με προσαύξηση του ωρομισθίου κατά 100%. Η τυχόν απασχόληση πέραν της 13ης ώρας συνιστά παράνομη υπερωριακή απασχόληση και ο μισθωτός δικαιούται το καταβαλλόμενο ωρομίσθιό του προσαυξημένο κατά 100%.
4. Τα δύο ρεπό που δικαιούται ο οδηγός κάθε εβδομάδα χορηγούνται συνεχόμενα και με τρόπο που να μην υπερβαίνει πενθήμερη εργασία συνεχών ημερών απασχόλησης. Σε καμία περίπτωση δεν δικαιούται ο εργοδότης να χορηγεί σε μηνιαία βάση, αθροιστικά, το σύνολο των ημερών εβδομαδιαίας ανάπαυσης του οδηγού.

Άρθρο 3
Όροι καταβολής οικογενειακών επιδομάτων

Από κάθε μισθωτό, συγχρόνως με την πρόσληψή του, ο εργοδότης ζητά εγγράφως την οικογενειακή του κατάσταση και την προϋπηρεσία του ως οδηγού. Εντός δύο μηνών από την πρόσληψή του υποχρεούται ο εργαζόμενος να προσκομίσει στον εργοδότη του τις ληξιαρχικές πράξεις γάμου και γεννήσεως τέκνων, καθώς και τα πιστοποιητικά προϋπηρεσίας του ως οδηγού, οπότε ο εργοδότης υποχρεούται να του χορηγεί και έγγραφη βεβαίωση της προσκόμισης αυτών.
Σε περίπτωση μη τήρησης αυτής της διαδικασίας, δεν γεννάται δικαίωμα απόληψης των σχετικών προσαυξήσεων - επιδομάτων.

Άρθρο 4
Λοιπά επιδόματα

Στους οδηγούς τουριστικών λεωφορείων που υπάγονται στην παρούσα Σ.Σ.Ε., καταβάλλονται και τα ακόλουθα τακτικά επιδόματα:
α) Εποχιακό επίδομα σε ποσοστό 7,5% επί του βασικού μισθού, ανερχόμενο σε 56,43 ευρώ. Το ως άνω επίδομα καταβάλλεται στους οδηγούς που απασχολούνται από την 1η Απριλίου έως την 31η Οκτωβρίου κάθε έτους.
β) Επίδομα φορτοεκφόρτωσης αποσκευών (T/F):
Το επίδομα αυτό καταβάλλεται σύμφωνα με τον αριθμό των θέσεων του λεωφορείου, ως εξής:

 

Αριθμός θέσεων λεωφορείου  
έως 30 θέσεις: 6,51 ευρώ
από 31 έως 55 θέσεις: 11,16 ευρώ
από 55 θέσεις και άνω και διώροφο 18,60 ευρώ

 

Ρητά συμφωνείται ότι, όταν ο εργοδότης διαθέσει το λεωφορείο με τον οδηγό του για την πραγματοποίηση τράνσφερ πελατών τρίτου, υπόχρεος για την καταβολή της αμοιβής του οδηγού είναι ο εργοδότης του, ο οποίος υποχρεούται να καταβάλει και να συνυπολογίζει τις αποδοχές αυτές στην εκάστοτε μηνιαία μισθοδοσία του οδηγού.

Άρθρο 5
Αποζημίωση γεύματος - δείπνου - διανυκτέρευσης
και διαμονής στο εξωτερικό

Στους υπαγόμενους στην παρούσα Σ.Σ.Ε. μισθωτούς καταβάλλονται:
α) Αποζημίωση γεύματος ποσού 7,16 ευρώ, εφόσον οι συνθήκες εργασίας καθιστούν αδύνατη την εστίαση του μισθωτού στην κατοικία του. Επίδομα γεύματος δικαιούται ο/η οδηγός που απασχολείται κατά το χρονικό διάστημα από 11:00 έως 14:30 τουλάχιστον.
β) Αποζημίωση δείπνου ποσού 7,16 ευρώ, εφόσον οι συνθήκες εργασίας καθιστούν αδύνατη την εστίαση του μισθωτού στην κατοικία του. Επίδομα δείπνου δικαιούται ο/η μισθωτός που απασχολείται κατά το χρονικό διάστημα από 20:00 έως 22:00 τουλάχιστον.
Ρητά συμφωνείται ότι ο εργοδότης έχει τη διακριτική ευχέρεια, αντί των παραπάνω επιδομάτων α’ και β’, να χορηγεί αυτούσιο γεύμα ή δείπνο στο ίδιο εστιατόριο που γευματίζουν οι επιβάτες του λεωφορείου ή στο πλησιέστερο ξενοδοχείο, μόνο εφόσον πρόκειται για κλειστό γκρουπ ή κρητική βραδιά.
γ) Αποζημίωση διανυκτέρευσης σε ποσό ίσο με το 1/2 του ημερομισθίου, εφόσον λόγω των συνθηκών εργασίας επιβάλλεται η διανυκτέρευση του οδηγού σε τόπο διάφορο της κατοικίας του.
δ) Αποζημίωση για διαμονή στο εξωτερικό: Στους οδηγούς που πραγματοποιούν ταξίδια στο εξωτερικό, καταβάλλεται ημερήσια αποζημίωση ποσού 20,38 ευρώ.

Άρθρο 6
Βιβλία Δρομολογίων

Τα βιβλία δρομολογίων, τα οποία εκδίδονται εις τριπλούν, θα τηρούνται με επιμέλεια και συνέπεια και σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική νομοθεσία από τα μέλη των συνδικαλιστικών οργανώσεων που υπάγονται στην παρούσα.
Το περιεχόμενο των καταχωρίσεων στα βιβλία αυτά, εφόσον φέρουν την υπογραφή του εργαζόμενου, αποτελεί πλήρη απόδειξη των ωρών οδήγησης ή απασχόλησης του οδηγού. Από το βιβλίο αυτό, αμέσως μετά από την εξάντλησή του και την παράδοσή του με απόδειξη στον εργοδότη, ο τελευταίος και για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών υποχρεούται να χορηγεί αντίγραφα στον οδηγό που το συνέταξε, ύστερα από αίτησή του. Τα παραπάνω βιβλία με την εξάντλησή τους και την παράδοσή τους στον εργοδότη, μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών θα παραδίδονται στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας.

Άρθρο 7
Λοιποί όροι

α) Για τον υπολογισμό των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, αδείας και επιδόματος αδείας, λαμβάνεται υπόψη, σύμφωνα με τον νόμο, το σύνολο των τακτικών αποδοχών του μισθωτού.
β) Οι εργοδότες υποχρεούνται να εκδίδουν και να χορηγούν στους οδηγούς αναλυτικά σημειώματα μισθοδοσίας (βασικός μισθός, επιδόματα, νυχτερινά, Κυριακές, υπερωρίες κ.λπ.), με ανάλυση των ωρών απασχόλησης, βάσει της οποίας εξάγεται η μισθοδοσία.
γ) Εφόσον ο οδηγός κατά την εκτέλεση της εργασίας του ελεγχθεί από αρμόδια όργανα και βρεθεί ότι παραβαίνει τις ισχύουσες διατάξεις από λόγους που αφορούν τον εργοδότη (παράνομη πρόσβαση σε ξενοδοχεία, απασχόληση σε ημέρα ρεπό, κυκλοφορία του οχήματος χωρίς πιστοποιητικό ΚΤΕΟ, υπέρβαση ωραρίου κ.λπ.), το σε βάρος του πρόστιμο, καθώς και η εξαγορά της ποινής φυλάκισης που τυχόν του επιβληθεί, θα βαρύνουν αποκλειστικά τον εργοδότη, ο οποίος και υποχρεούται στην καταβολή των αντίστοιχων ποσών.
δ) Ο εργοδότης υποχρεούται να γνωστοποιεί έγκαιρα στον οδηγό, από την προηγούμενη ημέρα, το πρόγραμμα της επόμενης, προκειμένου να προγραμματίσει και τον χρόνο ανάπαυσής του και να μην βρίσκεται σε συνεχή ετοιμότητα καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου.
ε) Στα PICK UP SERVICES και T/F δεν φέρει καμία ευθύνη ο οδηγός για απώλεια πελατών εφόσον αποδεικνύεται η στάση του λεωφορείου στο σημείο παραλαβής των πελατών από τον ταχογράφο του οχήματος και το λεωφορείο αποχωρεί μετά από τηλεφωνική ενημέρωση στο γραφείο κίνησης της εργοδότριας εταιρείας ή στον ιδιοκτήτη του λεωφορείου.

Άρθρο 8
Πρόσθετη ιδιωτική ασφάλιση

Οι εργοδότες υποχρεούνται, από 1.9.1999, πέραν της κύριας και επικουρικής ασφάλισης, να ασφαλίσουν τους μισθωτούς που υπάγονται στην παρούσα σύμβαση, σε πρόσθετη ιδιωτική ασφάλιση για κάθε ατύχημα-ασθένεια κατά την εκτέλεση της εργασίας.

Άρθρο 9
Επαναπρόσληψη - Καταγγελία σύμβασης - Αποζημίωση

1. Οι εργοδότες οι οποίοι απασχολούν οδηγούς με σύμβαση ορισμένου χρόνου κατά τη θερινή περίοδο, υποχρεούνται να επαναπροσλάβουν τους ίδιους οδηγούς και κατά τη νέα τουριστική περίοδο, εφόσον ο εργαζόμενος ειδοποιήσει έγγραφα τον εργοδότη του, μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου, ότι επιθυμεί να εργαστεί και κατά τη νέα περίοδο.
Στην περίπτωση κατά την οποία ο οδηγός δεν υποβάλλει γραπτή δήλωση ή που μετά από τη δήλωσή του τον καλέσει ο εργοδότης στη διεύθυνση κατοικίας που του δήλωσε και δεν παρουσιασθεί μέσα σε πέντε (5) ημέρες για να αναλάβει υπηρεσία, χάνει κάθε δικαίωμα για επαναπρόσληψη και αποζημίωση.
Η γραπτή δήλωση του εργαζόμενου προς τον εργοδότη του, ότι επιθυμεί να εργαστεί κατά τη νέα τουριστική περίοδο, γίνεται μέσω του συμβαλλόμενου εργατικού σωματείου, στο οποίο είναι μέλος, με έντυπες δηλώσεις που εκτυπώνονται από αυτό.
2. Εάν ο οδηγός υποβάλλει τη γραπτή δήλωση της προηγούμενης παραγράφου και ο εργοδότης του δηλώσει εγγράφως την άρνησή του ή δεν του απαντήσει εγγράφως μέχρι 15 Μαρτίου ότι δέχεται ή απορρίπτει την πρόταση για επαναπρόσληψη, έχει υποχρέωση να του καταβάλει αποζημίωση απόλυσης, για την εξεύρεση της οποίας εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του Ν.2112/1920.
3. Η επαναπρόσληψη των οδηγών τη νέα τουριστική περίοδο συντελείται υποχρεωτικά το αργότερο μέχρι την 1η Μαΐου κάθε έτους και η λήξη της απασχόλησης στο τέλος της τουριστικής περιόδου και σε κάθε περίπτωση μετά από τη συμπλήρωση των απαιτούμενων ημερών εργασίας για την επιδότηση του οδηγού από τον ΟΑΕΔ τη χειμερινή περίοδο.
4. Τόσο κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου, όσο και κατά τη νεκρή περίοδο, απόλυση εργασθέντος κατά την προηγούμενη περίοδο χωρεί μόνον κατόπιν καταβολής της νομίμου αποζημιώσεως.
Η αποζημίωση υπολογίζεται βάσει του μέσου όρου των αποδοχών της προηγούμενης περιόδου εργασίας. Στην καταγγελία θα υπολογίζεται ως χρόνος εργασίας ολόκληρος ο χρόνος που διανύθηκε από την πρόσληψη στον ίδιο εργοδότη.
5. Στους οδηγούς τουριστικών λεωφορείων που έχουν συμπληρώσει τις νόμιμες προϋποθέσεις για λήψη πλήρους σύνταξης γήρατος και αποχωρούν από την εργασία είτε οικειοθελώς είτε μη επαναπροσλαμβανόμενοι από τον εργοδότη, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου αυτού, είτε απομακρυνόμενοι από τον εργοδότη για τον λόγο της πλήρους συνταξιοδότησης λόγω γήρατος, καταβάλλεται αποζημίωση ίση με το 40% της αποζημίωσης του Ν.2112/1920, η οποία θα καταβαλλόταν στην περίπτωση απροειδοποίητης καταγγελίας της σύμβασης εργασίας από τον εργοδότη, βάσει του τελευταίου συνολικού χρόνου υπηρεσίας του οδηγού στον ίδιο εργοδότη, εφαρμοζόμενης αναλογικά της διάταξης του άρθρου 5 του Ν.435/1976.

Άρθρο 10

Ορίζεται ως ημέρα αργίας η 9η Μαΐου, εορτή του Αγίου Χριστοφόρου, πολιούχου του σωματείου.

Άρθρο 11

Υποχρεωτικά συστήνεται επιτροπή αποτελούμενη από δύο εκπροσώπους της εργατικής πλευράς και δύο εκπροσώπους της εργοδοτικής πλευράς, η οποία θα εξετάσει τα προσόντα που πρέπει να διαθέτουν οι οδηγοί των τουριστικών λεωφορείων.
Το μέρος που θα αναλάβει την πρωτοβουλία γνωστοποιεί στο άλλο μέρος τους εκπροσώπους του και το καλεί σε συνάντηση το νωρίτερο σε 20 ημέρες μετά από την κοινοποίηση της πρόσκλησης.
Εφόσον τα μέρη συμφωνήσουν για τα προσόντα που θα πρέπει να διαθέτουν οι οδηγοί των τουριστικών λεωφορείων, θα εκδίδεται ειδική βεβαίωση οδηγού τουριστικού λεωφορείου, η οποία θα υπογράφεται από τις συμβαλλόμενες στην παρούσα οργανώσεις.

Άρθρο 12
Παρακράτηση της συνδικαλιστικής συνδρομής

Οι εργοδότες υποχρεούνται να παρακρατούν τη συνδικαλιστική συνδρομή των μισθωτών, η οποία για το έτος 2018 ανέρχεται στο ποσό των εκατό (100) ευρώ ετήσια, τα οποία θα παρακρατούνται σε δύο ισόποσες δόσεις, η πρώτη δόση (50 ευρώ) θα παρακρατείται και θα αποδίδεται στο σωματείο στις 30 Ιουνίου 2018, και η δεύτερη δόση (50 ευρώ) θα παρακρατείται και θα αποδίδεται στο σωματείο την 31η Αυγούστου 2018.

Άρθρο 13
Θεσμικοί όροι Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.

Για τους υπαγόμενους στην παρούσα Σ.Σ.Ε. οδηγούς έχουν εφαρμογή όλοι οι θεσμικοί όροι των Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με ευνοϊκότερους όρους που έχουν καθιερωθεί με τις προηγούμενες αντίστοιχες Σ.Σ.Ε. και Δ.Α. του επαγγέλματος.

Άρθρο 14
Αρχή ευνοϊκότερης ρύθμισης - Διατήρηση ρυθμίσεων

Αποδοχές ανώτερες και όροι εργασίας ευνοϊκότεροι από αυτούς που ρυθμίζονται με την παρούσα Σ.Σ.Ε. εξακολουθούν να ισχύουν.
Όροι συλλογικών συμβάσεων, Δ.Α., κανονισμών εργασίας και όροι που ρυθμίζονται με νόμους, Π.Δ., υπουργικές αποφάσεις ή έθιμα και δεν τροποποιούνται ρητώς με τη σύμβαση αυτή, διατηρούνται σε ισχύ.

Άρθρο 15
Ισχύς

Η παρούσα Σ.Σ.Ε. ισχύει από 1.4.2018 έως 31.3.2019

 

ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ

Στην παρούσα Σ.Σ.Ε. προσχωρεί σήμερα τυπικά και ουσιαστικά και την συνυπογράφει η εταιρεία με την επωνυμία "ΓΕΝΙΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΟΛΜΑΡ ΤΟΥΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και τον διακριτικό τίτλο "ΣΟΛΜΑΡ ΤΟΥΡΣ Α.Ε." που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης (Δύο Αοράκια) και εκπροσωπείται νόμιμα δυνάμει του με ημερομηνία 26/3/2018 Πρακτικού του Δ.Σ. στην συνυπογραφή της παρούσας από την εξουσιοδοτημένη προς τούτο Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. Χιωτάκη Σοφία-Μελία του Σπυρίδωνα [με αριθμό ΔΤ.....] κάτοικο Ηρακλείου Κρήτης.

Ποιοι μας προτιμάνε