wrapper

Επίκαιρα θέματα

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας της ΠΕΜ-ΟΤΑ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των μουσικών που εργάζονται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Π.Κ.: 19/5.11.2018

Στην Αθήνα σήμερα την 5.11.2015, μεταξύ:
1. του Ελληνικού Δημοσίου, όπως εκπροσωπείται νόμιμα:
α) από τον υπουργό Οικονομικών, εκπροσωπούμενο από την κ. Μαρία Φραγκιά, με βάση την με αριθ. οικ. 59287/ΔΕΠ/2.8.2018 απόφαση του αν. υπουργού Οικονομικών,
β) από τον Υπουργό Εσωτερικών εκπροσωπούμενο από την κ. Μαρία Μαυραγάνη, με βάση την με αριθ. 25648/5.6.2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.
2. της Πανελλήνιας Ένωσης Μουσικών ΟΤΑ (ΠΕΜ-ΟΤΑ), με έδρα την Αθήνα, οδός Σταδίου αρ. 61, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Ιωάννη-Σέργιο Μαγιάτη, Πρόεδρο, με βάση την 51-5/17.6.2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της.

Συμφωνούν και αποδέχονται τα εξής:

Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής

Στις διατάξεις της παρούσας Σ.Σ.Ε. υπάγονται οι μουσικοί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου όλων των κατηγοριών και ειδικοτήτων με πλήρη ή μερική απασχόληση, ορισμένου ή αορίστου χρόνου, που απασχολούνται στους Δήμους όλης της χώρας ή σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που ανήκουν σε αυτούς καθώς και ιδρύματα και συνδέσμους δημοσίου δικαίου αυτών και οι οποίοι είναι μέλη της Πανελλήνιας Ένωσης Μουσικών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΠΕΜ-ΟΤΑ), όπως αυτό προκύπτει από το μητρώο των μελών της.
Για το σκοπό αυτό χορηγείται από την ΠΕΜ-OTA βεβαίωση μέλους, η οποία υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία με επιμέλεια του εργαζόμενου, που υπάγεται στην παρούσα, προκειμένου να διευκολυνθεί η εφαρμογή αυτής της συλλογικής σύμβασης. Η ως άνω βεβαίωση ισχύει για ένα έτος από την έκδοσή της και ανανεώνεται με επιμέλεια του ενδιαφερόμενου εργαζόμενου ή της ΠΕΜ-ΟΤΑ και κατατίθεται στην αρμόδια υπηρεσία του εργοδότη του. Η κατάθεση σχετικής βεβαίωσης μετά την παρέλευση του έτους που αφορά, καλύπτει και το χρονικό διάστημα από τη λήξη της προηγούμενης με ειδική αναφορά επ' αυτής.

Άρθρο 2
Ωράριο εργασίας - πλήρης και μερική απασχόληση

1. Οι εργαζόμενοι, που υπάγονται στην παρούσα τηρούν το ωράριο πλήρους εργασίας που ισχύει για το προσωπικό των OTA σύμφωνα με το άρθρο 36 του N.3584/2007, ή το καθορισμένο ωράριο μερικής ή διαλείπουσας εργασίας, όπως αυτό κατανέμεται από τον Δειυθυντή του Ωδείου, της Μουσικής Σχολής ή του Μουσικού Συνόλου, σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες.
2. Οι εργαζόμενοι μουσικοί που παρέχουν διδακτική εργασία σε ωδεία των OTA ή νομικών προσώπων αυτών απασχολούνται κατά ανώτατο όριο 30 ώρες εβδομαδιαίως σε αμιγώς διδακτική εργασία, οι δε λοιπές ώρες αναλογούν σε υπηρεσίες συναφείς με το διδακτικό έργο όπως, ενημέρωση μαθητών και γονέων τους για την πρόοδο των εκπαιδευομένων μαθητών, προετοιμασία μαθημάτων, έλεγχος προόδου μαθητών, συμμετοχή σε επιτροπές του Ωδείου ή της Μουσικής Σχολής για διδακτικά θέματα και εκδηλώσεις του Ωδείου ή της Μουσικής Σχολής και λοιπές δραστηριότητες αυτών.
2.1. Μεταξύ δύο διδακτικών ωρών διενεργείται διάλειμμα 10 λεπτών, που λογίζεται ως χρόνος εργασίας.
2.2. Κατά την περίοδο των διακοπών εργασίας των Χριστουγέννων και του Πάσχα και των θερινών διακοπών των Ωδείων και Μουσικών Σχολών της χώρας, οι μουσικοί που παρέχουν διδακτικό έργο έχουν υποχρέωση να παρέχουν διδακτικό έργο σε σεμινάρια, που οργανώνει ο Φορέας στον οποίο απασχολούνται και να συμμετέχουν στις μουσικές εκδηλώσεις, που οργανώνονται από αυτά, σύμφωνα με τον προγραμματισμό αυτού από τον αρμόδιο Διευθυντή, ύστερα από εισήγηση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή. Η υποχρέωση συμμετοχής στα σεμινάρια ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι το πρόγραμμα, η διάρκεια και οι διδάσκοντες του σεμιναρίου, θα έχουν ανακοινωθεί από τον Φορέα τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν την έναρξη των διακοπών εργασιών. Σε περίπτωση που δεν τους ανατίθενται καθήκοντα οργάνωσης, συμμετοχής σε σεμινάρια ή λοιπές μουσικές εκδηλώσεις κατά την περίοδο των ανωτέρω διακοπών οι μουσικοί και οι καλλιτεχνικοί διευθυντές λαμβάνουν άδεια εργασίας με αποδοχές, σύμφωνα και με το άρθρο 55 παρ. 4 του Ν.3584/2007, όπως ισχύει.
2.3. Στη μερική και στη διαλείπουσα απασχόληση, ο χρόνος εργασίας κατανέμεται έως 75% σε διδακτικά καθήκοντα και ο υπόλοιπος χρόνος σε συναφή όπως στην παρ. 2.
3. Για τους εργαζόμενους μουσικούς που απασχολούνται ως εκτελεστές μουσικών οργάνων σε Συμφωνικές Ορχήστρες, εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 3 του Π.Δ.462/1993 (ΦΕΚ 199/Α').
4. Οι εργαζόμενοι μουσικοί που απασχολούνται ως εκτελεστές μουσικών οργάνων σε λοιπά μουσικά σύνολα, πλην συμφωνικών ορχηστρτών ή μετέχουν σε χορωδία απασχολούνται σε ομαδική, ατομική εργασία και συναφή καθήκοντα. Ως τόπος εργασίας νοείται η έδρα του μουσικού συνόλου, οι τόποι των εκδηλώσεων - εμφανίσεων σύμφωνα με τις εντολές του Φορέα εντός των γεωγραφικών ορίων του οικείου Δήμου και κατάλληλοι τόποι ατομικής εργασίας - προετοιμασίας, κοινοποιούμενοι αρμοδίως στην οργανική μονάδα όπου ανήκει το μουσικό σύνολο. Είναι δυνατή και η παροχή εργασίας εκτός έδρας, όπου αυτό απαιτείται, κατά τις κείμενες διατάξεις.
4.1. Η ομαδική εργασία συντονίζεται και εποπτεύεται από τον Διευθυντή του μουσικού συνόλου ή της χορωδίας και περιλαμβάνει υπηρεσίες (πρόβες και εμφανίσεις - μουσικές εκδηλώσεις). Κάθε υπηρεσία λογίζεται ότι διαρκεί τρεις (3) ώρες.
4.1.1. Μεταξύ τριών (3) ωρών πρόβας περιλαμβάνεται διάλειμμα συνολικής διάρκειας 20 λεπτών που μπορεί να κατανέμεται από τον διευθυντή της χορωδίας ή του μουσικού συνόλου σε δύο δεκάλεπτα.
4.1.2. Σε περίπτωση που το μουσικό σύνολο πραγματοποιεί την ίδια ημέρα δύο (2) εμφανίσεις - μουσικές εκδηλώσεις, αφήνεται περιθώριο μιας (1) ώρας τουλάχιστον για ανάπαυση των μουσικών.
4.1.3. Σε περίπτωση που η εμφάνιση - μουσική εκδήλωση πραγματοποιείται σε χώρο εκτός του τόπου όπου εδρεύει το μουσικό σύνολο η διάρκεια της εμφάνισης λογίζεται ότι διαρκεί τέσσερις (4) ώρες, στις οποίες περιλαμβάνεται και ο χρόνος συγκέντρωσης στον τόπο των OTA όπου εδρεύει το μουσικό σύνολο για την προετοιμασία - ένδυση του μουσικού συνόλου κ.λπ., ο χρόνος μετάβασης στον τόπο της εκδήλωσης, ο χρόνος αναμονής στον τόπο εκδήλωσης και επιστροφής στον τόπο των OTA όπου εδρεύει το μουσικό σύνολο.
4.1.4. Σε περίπτωση που η εμφάνιση - μουσική εκδήλωση ή πρόβα πραγματοποιείται Σάββατο ή Κυριακή ή άλλη ημέρα αργίας, χορηγείται κατά το δυνατόν, ημέρα αδείας εντός του ιδίου ημερολογιακού μήνα.
4.2. Η ατομική εργασία κάθε μουσικού αναλογεί σε τρείς (3) ώρες για κάθε ημέρα εργασίας.
5. Στη μερική και τη διαλείπουσα απασχόληση, παραμένουν όμοιες οι ώρες της ομαδικής και της ατομικής εργασίας όπως αναφέρονται στο άρθρο 4.1.
6. Οι μουσικοί που υπάγονται στην παρούσα και δεν απασχολούνται με διδακτικό έργο σε Ωδείο η Μουσική Σχολή ή δεν είναι εκτελεστές οργάνου σε μουσικό σύνολο κατά τα οριζόμενα στις παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 2, αλλά παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε OTA ή ΝΠΔΔ που ανήκει σε OTA τηρούν το ωράριο του άρθρου 36 του Ν.3584/2007, όπως ισχύει, και όπως προσιδιάζει στην απασχόλησή τους σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 2, 3 και 4 της παρούσας, τις υπηρεσιακές ανάγκες, και τον κανονισμό λειτουργίας ή τον προγραμματισμό της διοίκησης του Φορέα.
7. Η πλήρης απασχόληση των εργαζομένων που υπάγονται στην παρούσα αναλογεί στο εβδομαδιαίο ωράριο της πλήρους απασχόλησης του άρθρου 36 του N.3584/2007, όπως ισχύει, και όπως εξειδικεύεται στις παρ. 2, 3 και 4 του παρόντος.

Άρθρο 3
Άδειες

1. Άδειες σύμφωνα με τον Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Ν.3584/2007)
1. Άδειες: Οι διατάξεις των άρθρων 54-60 και των άρθρων 65-67 του N.3584/2007, όπως ισχύουν καθώς και οι διατάξεις του άρθρου 1 παρ. Γ, υποπαρ. Γ1 εδάφιο 11 του N.4093/2012 σε συνδυασμό με τις όμοιες του άρθρου 13 παρ. 1 του N.4111/2013 έχουν εφαρμογή και για το προσωπικό με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 177 του ιδίου νόμου και για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 1, 2, 3 και 5 του άρθρου 57, η παρ. 6 του άρθρου 60 και το άρθρο 67 του N.3584/2007, όπως ισχύουν, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 177 του ιδίου νόμου.
2. Αναρρωτικές άδειες: H διάταξη του άρθρου 61 του N.3584/2007 για τη διάρκεια των αναρρωτικών αδειών των μονίμων υπαλλήλων εφαρμόζεται ανάλογα και στο προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που υπάγεται στην παρούσα. Οι άδειες αυτές χορηγούνται έπειτα από γνωμάτευση της οικείας υγειονομικής επιτροπής σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 62 παρ. 2-6 και 63 του N.3584/2007. Για τις βραχυχρόνιες άδειες εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 62 του N.3584/2007, όπως ισχύει.
3. Άδεια στον πατέρα για απόκτηση τέκνου: Σε περίπτωση γέννησης τέκνου ο εργαζόμενος πατέρας που υπάγεται στην παρούσα δικαιούται άδεια δύο (2) ημερών με αποδοχές για κάθε τέκνο. Η άδεια αυτή χορηγείται και σε περίπτωση υιοθεσίας εφόσον το υιοθετημένο τέκνο δεν έχει υπερβεί το 2ο έτος της ηλικίας του.
4. Αιμοδοτική άδεια: Εργαζόμενος που ανταποκρίνεται σε πρόσκληση από υπηρεσία αιμοληψίας για κάλυψη έκτακτης ανάγκης, καθώς και αυτός που μετέχει σε οργανωμένη αιμοληψία, δικαιούται ειδική άδεια απουσίας με πλήρεις αποδοχές δύο ημερών. Η άδεια απουσίας στις ανωτέρω περιπτώσεις χορηγείται μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος και σε χρόνο που καθορίζεται με ευθύνη της οικείας υπηρεσίας διοικητικού ή προσωπικού, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες.
5. Άδεια ασθένειας τέκνου: Η διάταξη του άρθρου 31 του Ν.4440/2016, εφαρμόζεται ανάλογα και στο προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου που υπάγεται στην παρούσα.

Άρθρο 4
Λοιπές ρυθμίσεις

1. Κατασκηνώσεις ανηλίκων τέκνων
Στους εργαζόμενους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που υπάγονται στην παρούσα και έχουν τέκνα ηλικίας από 6 ετών και μέχρι 14 ετών, ο εργοδότης, κατά την έννοια του άρθρου 1 της παρούσας παρέχει δυνατότητα φιλοξενίας των τέκνων στην κατασκήνωσή του. Εάν δεν διαθέτει κατασκήνωση, επιμελείται για την φιλοξενία των παιδιών σε κατασκηνώσεις, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται από τις αποφάσεις και τον Κανονισμό Παροχών του ΤΥΔΚΥ.
Η δαπάνη κατασκήνωσης παιδιών βαρύνει κατά 50% τον εργοδότη και κατά 50% τον εργαζόμενο.
2. Αποζημίωση απόλυσης
Στους εργαζόμενους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που υπάγονται στην παρούσα εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 204 του N.3584/2007 για τη λύση της σύμβασης εργασίας τους και η αποζημίωση απόλυσης για όσους αποχώρησαν έως την 31.12.2012 υπολογίζεται με την αναλογούσα προσαύξηση των μηνιαίων κατά 1/6 για το δώρο Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματος αδείας. Για τους εργαζόμενους που απολύονται από 1.1.2013 κι εντεύθεν, δεν υπολογίζεται η προσαύξηση του 1/6 επί των μηναίων αποδοχών λόγω της κατάργησης του δώρου Χριστουγέννων Πάσχα και επιδόματος αδείας από 1.1.2013 με το εδάφιο 1 της υποπαρ. Γ1 του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222/A'/22.11.2012).
3. Μέσα ατομικής προστασίας της υγείας
3.1. Στους μουσικούς ειδικότητας πνευστών οργάνων εργαζόμενους που υπάγονται στη παρούσα χορηγείται πάντοτε σε είδος ποσότητα ενός (1) λίτρου φρέσκου γάλακτος και σε περίπτωση αδυναμίας ίση ποσότητα γάλακτος μακράς διαρκείας ή τύπου εβαπορέ με ειδική σήμανση επί κυτίου, ώστε να μην είναι εφικτή η περαιτέρω διάθεση.
3.2. Οι μουσικοί ειδικότητας πνευστών οργάνων λόγω της φύσης της εργασίας τους υποβάλλονται υποχρεωτικώς μία φορά κάθε έτος σε ακτινογραφία θώρακος.

Άρθρο 5
Διευκόλυνση της συνδικαλιστικής δράσης

1. Συνδικαλιστική άδεια
1.1. Στον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γεν. Γραμματέα της ΠΕΜ-ΟΤΑ χορηγείται συνδικαλιστική άδεια με αποδοχές σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 17 παρ. 2γ του Ν.1264/1982 και συγκεκριμένα τρείς (3) ημέρες, εφόσον η ΠΕΜ-OTA έχει λιγότερα από 500 μέλη και πέντε (5) ημέρες αν έχει 500 μέλη και άνω, ανά ημερολογιακό μήνα.
Στα μέλη της ΠΕΜ-OTA, που είναι αντιπρόσωποι σε συνέδριο δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης, χορηγείται συνδικαλιστική άδεια για όλη τη διάρκεια του συνεδρίου.
1.2. Διαδικασία χορήγησης συνδικαλιστικής άδειας. O δικαιούχος της συνδικαλιστικής άδειας κατά τα ανωτέρω επιμελείται να ενημερώσει την αρμόδια υπηρεσία του εργοδότη (Διευθυντή Ωδείου ή Μουσικής Σχολής ή Διευθυντή Μουσικού Συνόλου) για τον εκ μέρους του προγραμματισμό λήψης των ημερών συνδικαλιστικής άδειας και τη διευκόλυνση της ομαλής λειτουργίας της υπηρεσίας, στην οποία ανήκει. Για το σκοπό αυτό υποβάλλει εγκαίρως αίτηση-δήλωση με την οποία ζητά συνδικαλιστική άδεια συγκεκριμένων ημερών για την άσκηση των συνδικαλιστικών του καθηκόντων. Σε έκτακτες περιπτώσεις είναι δυνατόν η υποβολή της αίτησης να γίνεται εκ των υστέρων.
Η αρμόδια υπηρεσία του εργοδότη χορηγεί την αιτηθείσα συνδικαλιστική άδεια. Όλες οι προβλεπόμενες από την παρούσα συνδικαλιστικές άδειες είναι αμειβόμενες και ο εργοδοτης βαρύνεται και με την καταβολή των αναλογούντων ασφαλιστικών εισφορών.

2. Παρακράτηση συνδικαλιστικών εισφορών
2.1. H παρακράτηση της συνδικαλιστικής εισφοράς των εργαζομένων μελών της ΠΕΜ-ΟΤΑ πραγματοποιείται από τον εργοδότη με παρακράτηση αυτής από την μηνιαία μισθοδοσία του έπειτα από έγγραφη δήλωση του εργαζόμενου μέλους της ΠΕΜ-ΟΤΑ προς τον εργοδότη, η οποία κοινοποιείται στην ΠΕΜ-OTA, ότι επιθυμεί να παρακρατείται η συνδικαλιστική του εισφορά προς την ΠΕΜ-OTA από πς μηνιαίες αποδοχές του και να αποδίδεται σε αυτή.
2.2. H ΠΕΜ-OTA ανακοινώνει εγγράφως προς την αρμόδια οικονομική υπηρεσία του εργοδότη (Οικονομική Υπηρεσία - Λογιστήριο- Δ/νση Προσωπικού του Δημοτικού Ωδείου ή Μουσικού Συνόλου που ανήκει στον OTA ή του OTA): α) την επωνυμία της τράπεζας και τον αριθμό λογαριασμού της ΠΕΜ-OTA σε αυτή, στον οποίο πρέπει ο εργοδότης να αποδίδει τη συνδικαλιστική συνδρομή, β) το ποσό της μηνιαίας συνδικαλιστικής εισφοράς όπως αυτή έχει καθορισθεί νόμιμα σύμφωνα με το Καταστατικό της και γ) τον πίνακα των μελών της που απασχολούνται στο συγκεκριμένο εργοδότη αναφέροντας το ονοματεπώνυμο αυτού, την ειδικότητά του και τον αριθμό πρωτοκόλλου της δήλωσής του για παρακράτηση της συνδικαλιστικής εισφοράς από τον εργοδότη, τον αριθμό τον μισθολογικού του μητρώου και την αναλογούσα μηναία συνδικαλιστική συνδρομή.
2.3. O εργοδότης αποδίδει τη παρακρατηθείσα συνδικαλιστική συνδρομή μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα στην ΠΕΜ-ΟΤΑ με κατάθεση των παρακρατηθέντων ποσών από κάθε εργαζόμενο μέλος της ΠΕΜ-ΟΤΑ, του πίνακα σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2.2. του παρόντος.

Άρθρο 6
Ισχύς της Σ.Σ.Ε.

1. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την ημέρα της κατάθεσής της στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης είναι αορίστου χρόνου και θα καταχωρηθεί στο γενικό μητρώο..
2. Η παρούσα Σ.Σ.Ε. περιλαμβάνει κωδικοποιημένους όλους τους ισχύοντες όρους της.

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τον ιστότοπό μας και να διευκολύνουμε τη χρήση του από εσάς. Τα Cookies που απαιτούνται για κρίσιμες λειτουργίες αυτού του ιστότοπου έχουν ήδη τοποθετηθεί. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούμε, διαβάστε την πολιτική απορρήτου.

  Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.