wrapper

Επίκαιρα θέματα

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα πάσης φύσεως μη κύρια τουριστικά καταλύματα όλης της χώρας

Π.Κ.: 1/11.2.2019

Σήμερα την 8η Φεβρουαρίου 2019 στα γραφεία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισιτισμό-Τουρισμό που βρίσκονται στην Αθήνα (οδός Σόλωνος αριθμός 87-89) οι υπογράφοντες:
1. Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισιτισμό - Τουρισμό, νόμιμα εκπροσωπούμενη από τους κ.κ. Γεώργιο Χότζογλου, Πρόεδρο του Δ.Σ., Κούκο Παναγιώτη, Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ. και
2. Συνομοσπονδία Επιχειρηματιών Τουριστικών Καταλυμάτων Ελλάδος, νόμιμα εκπροσωπούμενη από τους κ.κ. Τοκούζη Παναγιώτη, Πρόεδρο του Δ.Σ., Ευθυμίου Δημήτριο, Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ., Ατσάρο Δημήτριο, Γ' Αντιπρόεδρο του Δ.Σ.
Συμφώνησαν και συναποδέθηκαν την κατάρτιση της παρούσας εθνικής κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασία, το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής

Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής

Με τις διατάξεις της παρούσας ρυθμίζονται οι όροι αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα μη κύρια τουριστικά καταλύματα (ενοικιαζόμενα δωμάτια και διαμερίσματα), που λειτουργούν σε όλη τη χώρα.

Άρθρο 2
Κατάταξη σε κατηγορίες

Οι μισθωτοί τους οποίους αφορά η παρούσα κατατάσσονται σύμφωνα με την ειδικότητά τους και ανεξαρτήτως φύλου στις εξής κατηγορίες:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α’: Υπάλληλος υποδοχής (ρεσεψιονίστ), Μάγειρας Α’.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β’: Σερβιτόρος Μπάρμαν ή Μπαρμέιντ, Μάγειρας Β’
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ’: Βοηθός Σερβιτόρου, Μάγειρας Γ’, Καμαριέρα.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ’: Πλύντρια, Σιδερώτρια, Καθαρίστρια κοινοχρήστων χώρων, Λαντζέρης.

Άρθρο 3
Βασικοί Μηνιαίοι Μισθοί και Ημερομίσθια

Οι βασικοί μηνιαίοι μισθοί των εργαζομένων που υπάγονται στην παρούσα, όπως έχουν διαμορφωθεί σύμφωνα με την από Δ.Α. Τριμελούς: 6/2018 (Π.Κ.: 9/21.9.2018), παραμένουν σταθεροί για την περίοδο από 1.1.2019 έως 31.12.2019:

Α’ Κατηγορία Β.Μ. 771 € Βασικό ημερομίσθιο 30,84 €
Β’ Κατηγορία Β.Μ. 751 € Βασικό ημερομίσθιο 30,40 €
Γ’ Κατηγορία Β.Μ. 731 € Βασικό ημερομίσθιο 29,24 €
Δ’ Κατηγορία Β.Μ. 711 Βασικό ημερομίσθιο 28,44 €

Άρθρο 4
Επίδομα προϋπηρεσίας

Χορηγείται επίδομα προϋπηρεσίας 5,60 €, για κάθε ένα (1) έτος πραγματικής υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας σε άλλη επιχείρηση μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων ή ξενοδοχείου. Ειδικά για εκείνους που προσλαμβάνονται ως σερβιτόροι, βοηθοί σερβιτόροι και μπάρμαν και των δύο φύλων και με την προϋπόθεση ότι είναι πτυχιούχοι Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων τουλάχιστον μέχρι Μετεκπαίδευσης αναγνωρίζεται και προσμετράται η προϋπηρεσία που πραγματοποίησαν και σε οποιαδήποτε επισιτιστική επιχείρηση.
Για τους εργαζόμενους που υπάγονται στην παρούσα και που εργάζονται εποχιακά, ως χρόνος υπηρεσίας θεωρείται και εκείνος της νεκράς περιόδου και μέχρι τέσσερις (4) μήνες για κάθε χρόνο, υπό την προϋπόθεση ότι μετά τη νεκρή περίοδο αναλαμβάνουν εκ νέου εργασία στην επιχείρηση. Η προϋπηρεσία προκύπτει και αποδεικνύεται σε κάθε αμφισβήτηση από τα βιβλιάρια κύριας ή άλλης επικουρικής ασφάλισης του εργαζόμενου ή από βεβαιώσεις προϋπηρεσίας των επιχειρήσεων.

Άρθρο 5
Λοιπά επιδόματα

Στους εργαζόμενους που υπάγονται στην παρούσα και αναφέρονται στο άρθρο 2 χορηγούνται τα εξής επιδόματα:
α. Επίδομα οικογενειακών βαρών: Σε όλους τους έγγαμους και διαζευγμένους εργαζόμενους της παρούσας ανεξαρτήτως φύλου, καθώς και στις ανύπαντρες μητέρες εργαζόμενες που υπάγονται στην παρούσα χορηγείται επίδομα οικογενειακών βαρών σε ποσοστό 10% το οποίο υπολογίζεται επί του βασικού μισθού ή ημερομίσθιου των άρθρων 3 και 4 (βασικός μισθός συν προϋπηρεσία.
β. Επίδομα τουριστικής εκπαίδευσης: Χορηγείται επίδομα τουριστικής εκπαίδευσης ποσοστιαίο, το οποίο υπολογίζεται επί του βασικού μισθού ή ημερομισθίου:
Για τους πτυχιούχους Ανωτέρων Τουριστικών Σχολών σε ποσοστό 15%. Για τους πτυχιούχους Μέσων Τουριστικών Σχολών, τους αποφοίτους Σχολών Μετεκπαίδευσης και τους αποφοίτους μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ που εντάσσονται στον ΟΕΕΚ και έχουν συμμετάσχει επιτυχώς στις εξετάσεις πιστοποίησης της Επαγγελματικής κατάρτισης σε ποσοστό 10%. Για τους αποφοίτους της ταχύρρυθμης εκπαίδευσης σε ποσοστό 6% επί του βασικού μισθού ή βασικού ημερομισθίου.
γ. Επίδομα εποχιακής απασχόλησης: Ποσοστό 10%, το οποίο υπολογίζεται επί του βασικού μισθού ή ημέρα στους εργαζόμενους εποχιακά και για κάθε μήνα απασχόλησής τους.
δ. Επίδομα ανθυγιεινής εργασίας: Χορηγείται σε ποσοστό 5% το οποίο υπολογίζεται επί του βασικού μισθού ή ημερομισθίου στους παρακάτω εργαζόμενους ανεξαρτήτως φύλου:
1) Καθαριστές κοινοχρήστων χώρων
2) Καμαριέρες, εφόσον ελλείψει καθαριστριών εκτελούν και τις εργασίες καθαρισμού των κοινοχρήστων χώρων του καταλύματος
3) Λαντζέρηδες.
Επίσης επίδομα ανθυγιεινής εργασίας χορηγείται στους μάγειρες σε ποσοστό 10% επί των άνω βασικών μηνιαίων μισθών ή ημερομισθίων

Άρθρο 6
Εξασφάλιση 26πλάσιου ημερομισθίου εργατοτεχνίτη

Οι μηνιαίες αποδοχές που καθορίζονται με την παρούσα, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι κατά μήνα, χαμηλότερες από το 26πλάσιο του εκάστοτε ισχύοντος κατώτατου νομοθετημένου ορίου ημερομισθίου του εργατοτεχνίτη ανάλογα με την ηλικία του.

Άρθρο 7
Χορήγηση αναλυτικών σημειωμάτων μισθοδοσίας

Στους εργαζόμενους της παρούσας χορηγείται από τον εργοδότη εκκαθαριστικό ή αναλυτικό σημείωμα μισθοδοσίας για τις κατά μήνα αποδοχές τους και για τις αντίστοιχες κρατήσεις.
Οι πάσης φύσεως αποδοχές (μισθός, προκαταβολή, δώρα, άδειες, επιδόματα, υπερωρίες κ.λπ.) θα καταβάλλονται μέσω τραπέζης, της επιλογής του εργοδότη.

Άρθρο 8
Ωράριο εργασίας

Οι πάσης φύσεως δε αποδοχές (βασικός μισθός επιδόματα κ.λπ.), που προβλέπονται στην παρούσα, καταβάλλονται στους δικαιούχους για απασχόληση 40 ωρών.
Η διάρκεια ατομικής απασχόλησης συμφωνείται με γραπτή ατομική σύμβαση εργασίας. Σε περίπτωση μερικής απασχόλησης καταβάλλεται αναλογία των προβλεπόμενων.

Άρθρο 9
Επαναπρόσληψη εποχιακά απασχολούμενων

Οι μη συνεχούς λειτουργίας επιχειρήσεις μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων (εποχιακές), ήτοι αυτές που λειτουργούν μέχρι 9 μήνες το χρόνο, υποχρεούνται να επαναπροσλαμβάνουν το ίδιο προσωπικό που απασχόλησαν κατά την προηγούμενη περίοδο.
Προϋπόθεση γι’ αυτό το καθιερωμένο δικαίωμα του εργαζόμενου αποτελεί η έγγραφη ειδοποίηση με συστημένη επιστολή ή τηλεομοιοτυπία ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο προς τον εργοδότη του μέχρι τέλους Ιανουάριου ότι επιθυμεί να απασχοληθεί κατά την προσεχή περίοδο.
Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να ενημερώνουν μέχρι την 31η Μαρτίου κάθε έτους με συστημένη επιστολή τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή άλλο τρόπο, από τον οποίο να προκύπτει βέβαιη χρονολογία, τους εργαζόμενους που δεν προτίθενται να επαναπροσλάβουν αν και έχουν ασκήσει το δικαίωμά τους για επαναπρόσληψη αν δηλώσει ότι δεν θα επαναπροσλάβει τους εργαζομένους που έχουν ασκήσει το άνω δικαίωμα μέσω αιτήσεώς του, υποχρεούται στην καταβολή αποζημίωσης. Σε περίπτωση μη αποστολής της αρνητικής δήλωσης του προηγούμενου εδαφίου, τεκμαίρεται αποδοχή της πρότασης για επαναπρόσληψη και ο εργοδότης υποχρεώνεται να απασχολήσει το υπό κρίση προσωπικό το αργότερο από 20 Μαΐου του ίδιου έτους.
Σε κάθε περίπτωση μισθωτός που κληθεί από την επιχείρηση να αναλάβει υπηρεσία και δεν την αναλάβει αδικαιολόγητα εντός πενθημέρου χάνει κάθε δικαίωμα επαναπρόσληψης και αποζημίωσης.
Η πρόσληψη και τα απορρέοντα από αυτήν δικαιώματα και υποχρεώσεις αρχίζουν από τη στιγμή που ο εργαζόμενος αναλαμβάνει εργασία.

Άρθρο 10
Προϋποθέσεις απολύσεως εποχιακά απασχολούμενων

Τόσο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της επιχείρησης όσο και κατά τη νεκρή περίοδο αυτής, καταγγελία σύμβασης εργασίας εργασθέντος κατά την προηγούμενη περίοδο χωρεί μόνο με ταυτόχρονη καταβολή της νόμιμης αποζημίωσης. Η αποζημίωση υπολογίζεται βάσει των κατά μέσο όρο αποδοχών της αμέσως προηγούμενης περιόδου εργασίας.
Δεν επιτρέπεται, κατά τη νεκρή περίοδο, καταγγελία δια προειδοποιήσεως.
Στην καταγγελία θα υπολογίζεται ως χρόνος εργασίας ολόκληρος ο χρόνος που διανύθηκε από την πρόσληψη στην ίδια επιχείρηση τουριστικού καταλύματος. Υπολογίζεται και ο «νεκρός» χρόνος εφόσον δεν ξεπερνάει τους 5 μήνες. Οι εργαζόμενοι στα τουριστικά καταλύματα υποχρεούνται να παραμείνουν στην εργασία και μετά τη λήξη της εποχιακής περιόδου, εφόσον η επιχείρηση έχει ανάγκη των υπηρεσιών τους της σειράς και του αριθμού καθοριζομένου από τον εργοδότη.

Άρθρο 11
Αποζημιώσεις εργατοτεχνιτών - υπαλλήλων

Α. Οι αποζημιώσεις της παρ. 1 περ. α άρθρο 3 Β.Δ. της 16/18.7.1920 στην περίπτωση καταγγελίας συμβάσεως εργασίας εργατοτεχνιτών βελτιώνονται σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. ετών 2006-2007 και των προηγούμενων αυτής καθορίζονται συνολικά ως εξής:

Από 2 μήνες έως 1 έτος 5 ημερομίσθια
Από 1 έτος έως 2 έτη 7 ημερομίσθια
Από 2 έτη συμπληρωμένα έως 5 έτη 15 ημερομίσθια
Από 5 έτη συμπληρωμένα έως 10 έτη 30 ημερομίσθια
Από 10 έτη συμπληρωμένα έως 15 έτη 60 ημερομίσθια
Από 15 έτη συμπληρωμένα έως 20 έτη 100 ημερομίσθια
Από 20 έτη συμπληρωμένα έως 25 έτη 120 ημερομίσθια
Από 25 έτη συμπληρωμένα έως 30 έτη 145 ημερομίσθια
Από 30 έτη συμπληρωμένα και άνω 165 ημερομίσθια

Β. Οι αποζημιώσεις στην περίπτωση καταγγελίας χωρίς προειδοποίηση των συμβάσεων εργασίας των υπαλλήλων με την ισχύουσα νομοθεσία (νόμοι 2112/1920, 3198/1955, 3863/2010, 3899/2010 και 4093/2012) καθορίζονται ως εξής:

Πίνακας αποζημίωσης υπαλλήλων

 

Χρόνος υπηρεσίας
στον ίδιο εργοδότη
Καταγγελία χωρίς προειδοποίηση
ποσό αποζημίωσης -τακτικές αποδοχές
1 έτος συμπληρωμένο έως 4 έτη 2 μηνών
4 έτη συμπληρωμένα έως 6 έτη 3 μηνών
6 έτη συμπληρωμένα έως 8 έτη 4 μηνών
8 έτη συμπληρωμένα έως 10 έτη 5 μηνών
10 έτη συμπληρωμένα 6 μηνών
11 έτη συμπληρωμένα 7 μηνών
12 έτη συμπληρωμένα 8 μηνών
13 έτη συμπληρωμένα 9 μηνών
14 έτη συμπληρωμένα 10 μηνών
15 έτη συμπληρωμένα 11 μηνών
16 έτη συμπληρωμένα και άνω 12 μηνών

 

Πίνακας πρόσθετης αποζημίωσης υπαλλήλων, οι οποίοι στις 12.11.2012
είχαν συμπληρώσει υπηρεσία 17 ετών και άνω στον ίδιο εργοδότη
*

 

Χρόνος υπηρεσίας
στον ίδιο εργοδότη
Καταγγελία χωρίς προειδοποίηση
ποσό αποζημίωσης -
τακτικές αποδοχές
17 έτη συμπληρωμένα 1 μήνα
18 έτη συμπληρωμένα 2 μηνών
19 έτη συμπληρωμένα 3 μηνών
20 έτη συμπληρωμένα 4 μηνών
21 έτη συμπληρωμένα 5 μηνών
22 έτη συμπληρωμένα 6 μηνών
23 έτη συμπληρωμένα 7 μηνών
24 έτη συμπληρωμένα 8 μηνών
25 έτη συμπληρωμένα 9 μηνών
26 έτη συμπληρωμένα 10 μηνών
27 έτη συμπληρωμένα 11 μηνών
28 έτη συμπληρωμένα και άνω 12 μηνών

 

* Στην αποζημίωση αυτή λαμβάνονται ως βάση υπολογισμού οι τακτικές αποδοχές του τελευταίου μήνα υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης μέχρι όμως το ποσό των 2.000 €.

Η ανωτέρω, σύμφωνα με το νόμο, οφειλόμενη αποζημίωση μειώνεται στο μισό, αν χωρήσει καταγγελία με προειδοποίηση.

Άρθρο 12
Εφαρμογή θεσμικών Εθνικής Γενικής Σ.Σ.Ε.

Οι θεσμικοί όροι των Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. εφαρμόζονται και στους εργαζομένους, μέλη των οργανώσεων που δεσμεύονται από την παρούσα ρύθμιση που υπάγονται στην παρούσα ρύθμιση, στο βαθμό που είναι ευνοϊκότεροι από τα ήδη ισχύοντα.

Άρθρο 13
Ειδικοί όροι καταβολής επιδομάτων
Χριστουγέννων και Πάσχα

Εργαζόμενοι, των οποίων η εργασιακή σχέση με τον υπόχρεο εργοδότη δεν διήρκεσε ολόκληρο το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την καταβολή πλήρων επιδομάτων Χριστουγέννων και Πάσχα, δικαιούνται:
Α) για επίδομα εορτών Χριστουγέννων ποσό ίσο με 2/25 του μηνιαίου μισθού ή δύο ημερομίσθια, ανάλογα με το συμφωνημένο τρόπο αμοιβής, για κάθε δεκαεννιά μέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης και
Β) για επίδομα εορτών Πάσχα ποσό ίσο με το 1/15 του μισού μηνιαίου μισθού ή ένα ημερομίσθιο, ανάλογα με το συμφωνημένο τρόπο αμοιβής, για κάθε οκτώ μέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης.
Το επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα υπολογίζονται βάσει των πράγματι καταβαλλόμενων τακτικών αποδοχών, εφόσον αυτές είναι ίσες ή ανώτερες των νομίμων.
Τακτικές αποδοχές θεωρούνται ο μισθός ή το ημερομίσθιο καθώς και κάθε άλλη παροχή (είτε σε χρήμα είτε σε είδος) που καταβάλλεται από τον εργοδότη ως συμβατικό ή νόμιμο αντάλλαγμα της παρεχόμενης εργασίας τακτικά κάθε μήνα ή επαναλαμβάνεται περιοδικά κατά ορισμένα διαστήματα του χρόνου. Τακτικές αποδοχές αποτελούν, μεταξύ άλλων, το επίδομα αδείας, η αμοιβή για τακτική νόμιμη υπερωριακή εργασία, υπερεργασία, εργασία την Κυριακή, σε αργίες, σε νυχτερινές ώρες, τα πριμ παραγωγικότητας, όταν χορηγούνται κατ’ επανάληψη σε τακτά χρονικά διαστήματα κ.λπ.

Άρθρο 14
Διατήρηση διατάξεων - Αρχή ευνοϊκότερης ρύθμισης

Α. Όροι προηγούμενων συλλογικών ρυθμίσεων (Σ.Σ.Ε., Δ.Α.) που δεν καταργούνται ή τροποποιούνται με την παρούσα ή δεν αντίκεινται στους όρους της, διατηρούνται σε ισχύ.
Β. Ευνοϊκότεροι όροι αμοιβής και εργασίας που προβλέπονται από ατομική σύμβαση, νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, συλλογικές ρυθμίσεις, κανονισμούς εργασίας, επιχειρησιακή συνήθεια, δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας και εξακολουθούν να ισχύουν.

Άρθρο 15

Τα μέρη συμφωνούν να προβούν από κοινύ σε όλες τις ενδεδειγμένες ενέργειες προκειμένου για την κήρυξη της παρούσας κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας ως γενικώς υποχρεωτικής, καθόσον η κήρυξη αυτή θα είναι προς όφελος των μελών αμφοτέρων των συμβαλλομένων μερών.

Άρθρο 16
Διάρκεια Ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει την 1.1.2019 και λήγει την 31.12.2019

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τον ιστότοπό μας και να διευκολύνουμε τη χρήση του από εσάς. Τα Cookies που απαιτούνται για κρίσιμες λειτουργίες αυτού του ιστότοπου έχουν ήδη τοποθετηθεί. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούμε, διαβάστε την πολιτική απορρήτου.

  Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.