wrapper

Επίκαιρα θέματα

Τοπική Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις Νομού Ηρακλείου

Π.Κ.: 7/11.4.2019

Σήμερα την 10 Απριλίου 2019 στα γραφεία της Ένωσης Ξενοδοχείων Νομού Ηρακλείου, ενώπιον της Μεσολαβητού Μαρίας Ν. Ντότσικα μεταξύ:
1. του Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ν. Ηρακλείου, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Νικόλαο Κοκολάκη, Πρόεδρο, Γεώργιο Κοφινάκη, Αντιπρόεδρο και Νικόλαο Σμυρνάκη, Γεν. Γραμματέα,
2. την Ένωση Ξενοδοχείων Νομού Ηρακλείου, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Νίκο Χαλκιαδάκη Πρόεδρο και Γεώργιο Φαρσάρη, μέλος

Συμφωνούν και συναποδέχονται τα εξής:

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

1. Οι όροι αυτής της τοπικής κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας εφαρμόζονται στους εργαζόμενους μέλη του Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων Νομού Ηρακλείου που ασχολούνται σε επιχειρήσεις εργοδοτών, που είναι μέλη της Ένωσης Ξενοδοχείων Νομού Ηρακλείου.
2. Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι εργαζόμενοι με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε ξενοδοχεία ύπνου και φαγητού, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής και κατηγορίας στα αστικά κέντρα, στις θερινές διαμονές και τους αρχαιολογικούς χώρους της περιοχής του Νομού Ηρακλείου.
Διευκρινίζεται ότι ο συγκεκριμένος χώρος απασχόλησης του ξενοδοχοϋπαλλήλου δεν επηρεάζει την εφαρμογή της παρούσας, εφόσον ο εργοδότης διατηρεί μία από τις ανωτέρω ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και η απασχόληση παρέχεται εντός του Νομού Ηρακλείου.
3. Οι όροι της παρούσας εφαρμόζονται σε όλους τους εργαζόμενους ανεξαρτήτως φύλου με τις εξής διακρίσεις: α) Στο Κεφάλαιο Α ρυθμίζονται οι όροι αμοιβής των εργαζομένων σε κάθε είδους ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, β) στο Κεφάλαιο Β οι γενικοί όροι εργασίας όλων των εργαζομένων που υπάγονται στην παρούσα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΟΡΟΙ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ

Άρθρο 1
Κατάταξη των ξενοδοχοϋπαλλήλων σε κατηγορίες

Οι εργαζόμενοι στους οποίους εφαρμόζεται η παρούσα είναι ξενοδοχοϋπάλληλοι και κατατάσσονται ανεξαρτήτως φύλου αναλόγως με την ειδικότητά τους και στις εξής κατηγορίες:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ A': Υπάλληλος υποδοχής (ρεσεψιονίστ), Θυρωρός A', Νυχτοθυρωρός A', Μαιτρ, Υπομαίτρ ή Κάπταιν, Μπουφετζής, Προϊστάμενος υπνοδωματίων και κοινοχρήστων χώρων, Ελεγκτής ή Ταμπλίστας, Μάγειρας A' , Υπεύθυνος τμήματος ζαχαροπλαστικής (αρχιτεχνίτης), αρτοποιοί, αποθηκάριοι, υπάλληλοι κρατήσεων και δημοσίων σχέσεων, Γυμναστές απόφοιτοι ανώτατων σχολών φυσικής αγωγής.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B': Προϊστάμενος πλυντηρίου και λινοθήκης, Βοηθός υποδοχής, Θυρωρός β' Σερβιτόρος τραπεζαρίας - σαλονιού ή ορόφων (θαλαμηπόλος), Μπάρμαν ή Μπαρμπέιντ, Τηλεφωνητής, Μαιν Κουράντ, Μάγειρας B', Τεχνίτης ζαχαροπλάστης, Φύλακας, Κόπτης Κρεάτων και βοηθός προϊσταμένου/ης ορόφων, κηπουροί, υδραυλικοί, ηλεκτροτεχνίτες, οδηγοί με εργοδότη την ξενοδοχειακή επιχείρηση για τα αυτοκίνητα εξυπηρέτησης των κάθε είδους αναγκών της ξενοδοχειακής επιχείρησης, περιλαμβανομένης της μεταφοράς των πελατών και του προσωπικού της και βρεφονηπιαγωγοί.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ': Βοηθός σερβιτόρου, Οροφοκόμος (βαλές), θυρωρός υπηρεσίας, Βοηθός θυρωρείου ή μπουφέ ή εστιατορίου ή μπαρ ή λινοθήκης, Γκρουμ, Ντόρμαν ή εξωτερικός θυρωρός, Λινοθηκάριος, Μάγειρας Γ' , Βοηθός τεχνίτη ζαχαροπλάστη και Καμαριέρα.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ': Πλύντρια, Σιδερώτρια, Καθαρίστρια κοινοχρήστων χώρων, Μοδίστρα, Μανταρίστρια, Λαντζέρης, Ντισκ Τζόκεϋ, Ναυαγοσώστης και Εργάτης (αποθήκης, καθαριότητας ακτών, πισίνας, εργάτης γενικών καθηκόντων).

Άρθρο 2
Βασικοί Μηνιαίοι Μισθοί και Ημερομίσθια

1. Α.1. Οι βασικοί μισθοί των εργαζομένων που υπάγονται στην παρούσα έχουν ως εξής:
Α' Κατηγορία Β.Μ: 865,00 ΕΥΡΩ
Β' Κατηγορία Β.Μ: 846,00 ΕΥΡΩ
Γ' Κατηγορία B.M: 830,00 ΕΥΡΩ
Δ' Κατηγορία B.M: 793,00 ΕΥΡΩ
Α.2. Η ημερήσια αμοιβή των εργαζομένων που προσλαμβάνονται εκτάκτως για να εξυπηρετήσουν έκτακτες ανάγκες, όπως επίσημα ή απλά γεύματα, δεξιώσεις αμείβονται ως εξής:
α) για τους σερβιτόρους 66 ΕΥΡΩ
β) για τους βοηθούς σερβιτόρους 58 ΕΥΡΩ
Η ως άνω αμοιβή προσαυξάνεται σε ποσοστό 75% εάν πρόκειται για απασχόληση την Κυριακή ή ημέρα και 25% εάν πρόκειται για νυκτερινή εργασία.
Β. Ο βασικός μισθός του μαιτρ αρχιτεχνίτη, ζαχαροπλάστη και του Α σεφ καθορίζεται με ελεύθερη συμφωνία και το ύψος της αμοιβής δεν μπορεί να είναι κατώτερο από τον βασικό μισθό της κατηγορίας Α προσαυξημένο κατά 20%.
Ο βασικός μισθός του Προϊσταμένου Τμημάτων υποδοχής, υπνοδωματίων και κοινοχρήστων χώρων, captain και Β σεφ καθορίζονται με ελεύθερη συμφωνία και το ύψος της αμοιβής δεν μπορεί να είναι κατώτερο από τον βασικό μισθό της κατηγορίας Α προσαυξημένο κατά 10%.
Στους κατά τα άνω βασικούς μισθούς προστίθενται τα επιδόματα των άρθρων 3 και 4.
2. Για τους ηλεκτρολόγους, τους εφοδιασμένους με άδεια ή πτυχίο του Ν.6422/1934 και των Διαταγμάτων που εκδόθηκαν σε εκτέλεση αυτού, καθώς και τους βοηθούς της άνω ειδικότητας που απασχολούνται στις άνω αναφερόμενες επιχειρήσεις, εφαρμόζονται οι όροι της εκάστοτε ισχύουσας Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α. για τους ηλεκτρολόγους καταστημάτων όλης της χώρας. .

Άρθρο 3
Επίδομα προϋπηρεσίας

Το επίδομα προϋπηρεσίας όλων των κατηγοριών των ξενοδοχοϋπαλλήλων διαμορφώνεται σε 5,60 ΕΥΡΩ, για κάθε ένα (1) έτος υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας σε άλλη ξενοδοχειακή επιχείρηση.
Ως χρόνος υπηρεσίας για την καταβολή χρονοεπιδόματος συμπεριλαμβάνεται και διάστημα έως τέσσερις (4) μήνες για κάθε έτος με την προϋπόθεση ότι ο ξενοδοχοϋπάλληλος μετά τη νεκρή τουριστική περίοδο αναλαμβάνει εκ νέου εργασία σε ξενοδοχειακή επιχείρηση. Η προϋπηρεσία αποδεικνύεται από τα βιβλιάρια κύριας ή άλλης επικουρικής ασφάλισης του εργαζόμενου ή από επίσημα δημόσια έγγραφα.
Ειδικά για εκείνους που προσλαμβάνονται ως μάγειρες (α, β και γ μάγειρες), σερβιτόροι, βοηθοί σερβιτόροι, μπάρμαν και μπουφετζήδες εφόσον είναι πτυχιούχοι Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων τουλάχιστον μέχρι Μετεκπαίδευσης, αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία ο χρόνος απασχόλησης σε οποιαδήποτε επισιτιστική επιχείρηση.

Άρθρο 4
Λοιπά επιδόματα και παροχές

1. Επιδόματα υπολογιζόμενα στο βασικό μισθό πλέον επιδόματος προϋπηρεσίας
Σε όλους του ξενοδοχοϋπαλλήλους καταβάλλονται τα ακόλουθα επιδόματα, το ποσοστό των οποίων υπολογίζεται στο άθροισμα των αποδοχών των άρθρων 2 και 3 (βασικός μισθός πλέον επίδομα προϋπηρεσίας), ως εξής:
1.1. Επίδομα οικογενειακών βαρών σε ποσοστό 10% σε όλους τους έγγαμους και κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.1849/1989.
1.2. Επίδομα τουριστικής εκπαίδευσης ως εξής:
α) σε ποσοστό 15% στους πτυχιούχους Ανωτέρων Τουριστικών Σχολών
β) σε ποσοστό 10% στους πτυχιούχους Μέσων Τουριστικών Σχολών, στους αποφοίτους Σχολών Μετεκπαίδευσης και τους αποφοίτους μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης IEK που εντάσσονται στον OEEK και έχουν συμμετάσχει επιτυχώς στις εξετάσεις πιστοποίησης της Επαγγελματικής κατάρτισης.
γ) σε ποσοστό 6% στους αποφοίτους σχολών ταχύρρυθμης εκπαίδευσης.
1.3. Επίδομα εποχιακής απασχόλησης σε ποσοστό 10%
1.4. Επίδομα στολής σε ποσοστό 10%, εφόσον κατά την κρίση της επιχείρησης χρήση στολής κατά την άσκηση των καθηκόντων του ξενοδοχοϋπαλλήλου και ο εργοδότης δεν χορηγεί αυτή αυτούσια.

2. Επιδόματα υπολογιζόμενα στο βασικό μισθό
Σε όλους του ξενοδοχοϋπαλλήλους καταβάλλονται κατά περίπτωση τα ακόλουθα επιδόματα, το ποσοστό των οποίων υπολογίζεται στο βασικό μισθό, ως εξής:
2.1. Επίδομα ανθυγιεινής εργασίας
α) Σε όλο το προσωπικό κουζίνας καταβάλλεται επίδομα ανθυγιεινής εργασίας υπολογιζόμενο επί του βασικού μισθού του άρθρου 2 αυτού του κεφαλαίου σε ποσοστό 10% με εξαίρεση τους λαντζέρηδες που καταβάλλεται σε ποσοστό 7%.
β) Στους ξενοδοχοϋπαλλήλους με ειδικότητα i) καθαριστές κοινοχρήστων χώρων, ii) καμαριέρες, εφόσον ελλείψει καθαριστριών εκτελούν και τις εργασίες των μη κοινόχρηστων χώρων του ξενοδοχείου, iii) εργαζόμενους στα πλυντήρια καταβάλλεται σε ποσοστό 5%.
Επίδομα οθόνης
Στους εργαζόμενους που κατά το μεγαλύτερο μέρος του ημερήσιου εργάσιμου χρόνου τους χειρίζονται Η/Υ ή τερματικό κατόπιν εντολής του εργοδότη καταβάλλεται επίδομα οθόνης σε ποσοστό 5%.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Άρθρο 5
Λοιπές παροχές

Σε όλους τους εργαζόμενους στους οποίους εφαρμόζεται η παρούσα χορηγούνται οι ακόλουθες παροχές:
1. Διατροφή
α) Οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, στις οποίες λειτουργεί εστιατόριο, υποχρεούνται να παρέχουν τροφή στους εργαζόμενους εφόσον το επιθυμούν και προς τούτο εκπίπτει ποσοστό 2% από το βασικό μισθό.
β) Εάν στην ξενοδοχειακή επιχείρηση λειτουργεί εστιατόριο και δεν παρέχεται τροφή στους εργαζόμενους, που το επιθυμούν και το ζητήσουν εγγράφως, ο βασικό μισθός προσαυξάνεται σε ποσοστό 2% και η επιχείρηση δεν έχει υποχρέωση χορήγησης τροφής.
2. Διαμονή
Στους εργαζόμενους που απασχολούνται σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, που ευρίσκονται σε πόλεις και κωμοπόλεις του Νομού Ηρακλείου και οι οποίοι επιθυμούν διαμονή στο ξενοδοχείο, ο εργοδότης δικαιούται να εκπέσει ποσοστό 7% επί του βασικού μισθού.
3. Μεταφορά από και προς τον τόπο εργασίας
Οι εργοδότες που οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις τους λειτουργούν σε απόσταση μεγαλύτερη των 7 χιλιομέτρων από το κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, υποχρεούνται να μεταφέρουν με κατάλληλα μέσα τους εργαζόμενους στον τόπο εργασίας και αντίστροφα. Σε αντίθετη περίπτωση, καταβάλλουν σε εκείνους τους εργαζόμενους που μετακινούνται, το αντίτιμο του εισιτηρίου του ΚΤΕΛ για την αντίστοιχη διαδρομή.

Άρθρο 6
Χρόνος Εργασίας - Προσαύξηση Αμοιβών

1. Πενθήμερη εβδομαδιαία εργασία πλήρους απασχόλησης
Ο χρόνος εργασίας όλων των ειδικοτήτων ξενοδοχοϋπαλλήλων είναι 40 ώρες για πέντε (5) ημέρες ανά εβδομάδα και οι πάσης φύσεως αποδοχές (βασικός μισθός, επιδόματα κ.λπ.) που προβλέπονται στην παρούσα, καταβάλλονται στους δικαιούχους για απασχόληση 40 ωρών, που κατανέμονται σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας.
2. Πλήρης ημερήσια απασχόληση
Ο χρόνος εργασίας πλήρους ημερησίας απασχόλησης είναι 8 ώρες και οι πάσης φύσεως αποδοχές (βασικός μισθός, επιδόματα κ.λπ.) που προβλέπονται στην παρούσα, καταβάλλονται στους δικαιούχους για απασχόληση 8 ωρών ανά ημέρα.
3. Μερική απασχόληση
Σε περίπτωση μερικής απασχόλησης στην ατομική σύμβαση εργασίας ορίζεται ο μειωμένος χρόνος απασχόλησης σε σχέση με το χρόνο πλήρους απασχόλησης και η αναλογία της προβλεπόμενης αμοιβής πλήρους απασχόλησης.
4. Εργασία την Κυριακή ή ημέρα αργίας
Εάν εργαζόμενος απασχοληθεί την Κυριακή ή ημέρα αργίας, η ημερήσια αμοιβή των πραγματικών ωρών εργασίας προσαυξάνεται σε ποσοστό 75%. Ο εργοδότης κατανέμει την απασχόλησης της Κυριακής ή αργιών με χορήγηση άλλης ημέρας αργίας με βάση την αρχή της ίσης μεταχείρισης.
5. Νυκτερινή Εργασία
Εάν εργαζόμενος απασχοληθεί τις νυκτερινές ώρες καταβάλλονται οι προβλεπόμενες από το νόμο προσαυξήσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία υπολογιζόμενες στο σύνολο των νόμιμων τακτικών αποδοχών (βασικός μισθός και επιδόματα).
6. Κατ' εξαίρεση απασχόληση για 6 ημέρες
Όταν η επιχείρηση στην οποία απασχολούνται οι εργαζόμενοι αντιμετωπίζει φόρτο εργασίας (συνέδρια, κοινωνικές εκδηλώσεις κ.λπ.,) ή το ξενοδοχείο έχει πληρότητα που υπερβαίνει το 70% και για όσο διάστημα διατηρείται το ως άνω ποσοστό πληρότητας που αποδεικνύεται από το βιβλίο πόρτας του ξενοδοχείου, είναι δυνατόν με απόφαση του εργοδότη να ισχύουν τα ακόλουθα: α) η απασχόληση των 40 ωρών να κατανεμηθεί σε 6 ημέρες, β) η απασχόληση πέραν των 40 ωρών ανά εβδομάδα και μέχρι 48 ώρες (υπερεργασία) να κατανέμεται και να αμείβεται με την προβλεπόμενη από το νόμο αμοιβή.
7. Συνεχόμενες ημέρες ανάπαυσης
Οι ημέρες ανάπαυσης χορηγούνται κατά το δυνατόν συνεχόμενες. Ο εργοδότης είναι δυνατόν λαμβάνοντας υπόψη τον φόρτο εργασίας των επιχειρήσεων να κατανέμει αυτές διακεκομμένα με βάση την αρχή της ίσης μεταχείρισης.

Άρθρο 7
Πρόσθετες αργίες

Πέραν των αργιών που ορίζει ο νόμος στους εργαζόμενους που εφαρμόζεται η παρούσα ορίζονται και οι εξής αργίες: α) 1η του έτους (Πρωτοχρονιά), β) 11η Νοεμβρίου, Εορτή Αγίου Μηνά, Πολιούχου της πόλης του Ηρακλείου, γ) η 6η Ιανουαρίου (Θεοφανίων) και δ) Καθαρά Δευτέρα. Σε περίπτωση απασχόλησης εργαζομένων κατά τις ημέρες αυτές η καταβαλλόμενη αμοιβή προσαυξάνεται σε ποσοστό 75%.

Άρθρο 8
Ετήσια άδεια των εποχικώς απασχολημένων
και αμοιβής αυτής

1. Στους εργαζόμενους που υπάγονται στην παρούσα και απασχολούνται εποχικά, εφόσον έχουν συμπληρώσει 10ετή απασχόληση στον ίδιο εργοδότη ή 12ετή απασχόληση σε οποιονδήποτε εργοδότη, χορηγείται αναλογία αδείας 2,5 ημερών για κάθε μήνα εργασίας κατά την ίδια περίοδο εποχικής απασχόλησης και ομοίως επίδομα αδείας 2,5 ημερών για κάθε μήνα απασχόλησης και μέχρι μισό μηνιαίο μισθό.
2. Στους εργαζόμενους που υπάγονται στην παρούσα και απασχολούνται εποχικά, και δεν έχουν συμπληρώσει προϋπηρεσία 10 ετών στον ίδιο εργοδότη χορηγείται αναλογία αδείας 2 ημερών για κάθε μήνα εργασίας και επίδομα αδείας 2 ημερών για κάθε μήνα εργασίας και μέχρι μισό μηνιαίο μισθό.

Άρθρο 9
Επιδόματα Εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα

1. Τα επιδόματα των εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα καταβάλλονται κατά τα προβλεπόμενα σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. και ειδικότερα στους εργαζόμενους των οποίων η σύμβαση εργασίας δεν διήρκεσε ολόκληρο το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την καταβολή πλήρους επιδόματος Χριστουγέννων και Πάσχα, καταβάλλονται ως εξής:
α) το επίδομα Χριστουγέννων ποσό ίσο με 2/25 του μηνιαίου μισθού ή δύο ημερομίσθια, ανάλογα με το συμφωνημένο τρόπο αμοιβής, για κάθε δεκαεννιά μέρες διάρκειας της εργασιακής σχέση και
β) το επίδομα εορτών Πάσχα ποσό ίσο με το 1/15 του μισού μηνιαίου μισθού ή ένα ημερομίσθιο, ανάλογα με το συμφωνημένο τρόπο αμοιβής, για κάθε οκτώ μέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης.
2. Τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα υπολογίζονται βάσει των πράγματι καταβαλλόμενων αποδοχών, εφόσον αυτές είναι ίσες ή ανώτερες των νόμιμων.

Άρθρο 10
Χορήγηση αναλυτικών σημειωμάτων μισθοδοσίας

Στους εργαζόμενους που εφαρμόζεται η παρούσα χορηγείται από τον εργοδότη εκκαθαριστικό ή αναλυτικό σημείωμα μισθοδοσίας για τις κατά μήνα αποδοχές τους και για τις αντίστοιχες κρατήσεις.

Άρθρο 11
Επαναπρόσληψη εποχικώς απασχολουμένων

1. Οι μη συνεχούς λειτουργίας ξενοδοχειακές επιχειρήσεις (εποχιακές), δηλαδή όσες λειτουργούν μέχρι 9 μήνες κάθε έτος, υποχρεούνται να επαναπροσλαμβάνουν το ίδιο προσωπικό ξενοδοχοϋπαλλήλων που απασχόλησαν κατά την προηγούμενη περίοδο.
2. Προϋπόθεση για το δικαίωμα επαναπρόσληψης εργαζόμενου είναι η έγγραφη ειδοποίηση του εργαζόμενου προς τον εργοδότη του μέχρι 31 Ιανουαρίου ότι επιθυμεί να απασχοληθεί κατά την προσεχή περίοδο. Η έγγραφη αυτή ειδοποίηση πρέπει να γίνεται μέσω του Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων Νομού Ηρακλείου και σε έντυπο δήλωση που έχει εκτυπώσει αυτό.
3. Οι εργοδότες μη συνεχούς λειτουργίας (εποχικών) ξενοδοχειακών επιχειρήσεων έχουν υποχρέωση να ενημερώσουν μέχρι την 15η Μαρτίου κάθε έτους με συστημένη επιστολή ή άλλο τρόπο από τον οποίο να προκύπτει βέβαιη χρονολογία, όλους τους εργαζόμενους που δεν προτίθενται να επαναπροσλάβουν, αν και αυτοί έχουν ασκήσει το δικαίωμά τους για επαναπρόσληψη με την επιφύλαξη του άρθρου 8 αυτού του κεφαλαίου. Σε περίπτωση μη αποστολής της αρνητικής δήλωσης του προηγούμενου εδαφίου τεκμαίρεται αποδοχή της πρότασης για επαναπρόσληψη και ο εργοδότης υποχρεώνεται να απασχολήσει το υπό κρίση προσωπικό το αργότερο από 20 Μαΐου του ιδίου έτους. Εάν ο εργαζόμενος που κληθεί από τον εργοδότη να αναλάβει υπηρεσία και δεν την αναλάβει αδικαιολόγητα εντός πέντε ημερών από την πρόσκληση του εργοδότη, το δικαίωμα επαναπρόσληψης ματαιώνεται καθώς και το δικαίωμα αποζημίωσης απόλυσης.
4. Η πρόσληψη και τα απορρέοντα από αυτήν δικαιώματα και υποχρεώσεις αρχίζουν από την ανάληψη των καθηκόντων του εργαζομένου.
5. Οι ανωτέρω ρυθμίσεις εφαρμόζονται σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 8 του N.1346/1983 χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η τυχόν έκτακτη αυξημένη πληρότητα της ξενοδοχειακής επιχείρησης.

Άρθρο 12
Προϋποθέσεις απολύσεως εποχικώς απασχολουμένων
- Αποζημίωση απόλυσης

1. Τόσο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της επιχειρήσεως όσο και κατά τη νεκρή περίοδο αυτής, απόλυση εργασθέντος κατά την προηγούμενη περίοδο χωρεί μόνο κατόπιν καταβολής της νόμιμου αποζημιώσεως.
2. Δεν επιτρέπεται κατά τη νεκρή περίοδο καταγγελία δια προειδοποιήσεως εκτός για δικαιολογημένη αιτία. Η αποζημίωση υπολογίζεται βάσει των κατά μέσο όρο αποδοχών της αμέσως προηγούμενης περιόδου εργασίας.
3. Στην καταγγελία θα υπολογίζεται ως χρόνος εργασίας ολόκληρος ο χρόνος που διαλύθηκε από την πρόσληψη στο αυτό ξενοδοχείο. Οι εργαζόμενοι στα ξενοδοχεία υποχρεούνται να παραμείνουν στην εργασία και μετά τη λήξη της εποχιακής περιόδου, εφόσον η επιχείρηση έχει ανάγκη των υπηρεσιών τους, της σειράς και του αριθμού καθοριζομένου υπό του εργοδότου.
4. Στους μισθωτούς ξενοδοχοϋπαλλήλους που έχουν συμπληρώσει τις νόμιμες προϋποθέσεις για λήψη πλήρους συντάξεως γήρατος και αποχωρούν από την εργασία τους είτε οικειοθελώς είτε μη επαναπροσλαμβανόμενοι από τον εργοδότη είτε απομακρυνόμενοι από τον εργοδότη για τον λόγο της πλήρους συνταξιοδοτήσεως λόγω γήρατος, καταβάλλεται αποζημίωση ίση με το 40% ή 50% της αποζημιώσεως του N.2112/1920, η οποία θα καταβάλλετο στην περίπτωση της απροειδοποίητης καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας από τον εργοδότη. Η αποζημίωση υπολογίζεται βάσει των κατά μέσο όρο αποδοχών της αμέσως προηγούμενης περιόδου εργασίας και θα λογίζεται ως χρόνος εργασίας ολόκληρος ο χρόνος που διανύθηκε από την πρόσληψη στο ίδιο ξενοδοχείο.
5. Για τη λύση της σύμβασης εργασίας εργαζομένων και τον υπολογισμό της αποζημίωσης απόλυσης εφαρμόζεται συμπληρωματικά η ισχύουσα εργατική νομοθεσία και για την αποζημίωση των εργατοτεχνιτών η αναλογούσα αποζημίωση απόλυσης με βάση την προϋπηρεσία τους έχει ως εξής:
Για προϋπηρεσία από 2 μήνες έως 1 έτος: 5 ημερομίσθια
από 1 έτος συμπληρωμένο έως 2 έτη: 7 ημερομίσθια
από 2 έτη συμπληρωμένα έως 5 έτη: 15 ημερομίσθια
από 5 έτη συμπληρωμένα έως 10 έτη: 30 ημερομίσθια
από 10 έτη συμπληρωμένα έως 15 έτη: 60 ημερομίσθια
από 15 έτη συμπληρωμένα έως 20 έτη: 100 ημερομίσθια
από 20 έτη συμπληρωμένα έως 25 έτη: 120 ημερομίσθια
από 25 έτη συμπληρωμένα έως 30 έτη: 145 ημερομίσθια
από 30 έτη συμπληρωμένα και άνω: 165 ημερομίσθια

Άρθρο 13
Συνδικαλιστικές διευκολύνσεις

1. Συνδικαλιστική άδεια
Στον Πρόεδρο και στον Γενικό Γραμματέα του Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων Νομού Ηρακλείου χορηγείται συνδικαλιστική άδεια τόσων ημερών όσων ορίζει ο Ν.1264/1982, εκ των οποίων οι τρεις (3) ημέρες για τον Πρόεδρο και δύο (2) ημέρες για τον Γενικό Γραμματέα, για τις οποίες καταβάλλεται η αναλογούσα αμοιβή και εισφορές κοινωνικής ασφάλισης.
2. Παρακράτηση συνδικαλιστικής εισφοράς
Οι εργοδότες που δεσμεύονται από την παρούσα παρακρατούν κατά την εξόφληση των αποδοχών του μηνός Ιουλίου το ποσό των είκοσι (20) ΕΥΡΩ, το οποίο είναι εφάπαξ συνδικαλιστική εισφορά του εργαζομένου προς το Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων Νομού Ηρακλείου.
Το ποσό αυτό αποδίδεται από τον εργοδότη στο Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων Νομού Ηρακλείου τον μήνα Αύγουστο με κατάθεση στον λογαριασμό του με αριθμό 5752-019360-423 της Τράπεζας Πειραιώς. Με την κατάθεση των συνδικαλιστικών εισφορών αναφέρεται το όνομα του καταθέτη εργοδότη / επωνυμία της ξενοδοχειακής επιχείρησης και αποστέλλεται στο Σωματείο, κατάσταση των εργαζομένων, των οποίων παρακρατήθηκε η συνδικαλιστική εισφορά.

Άρθρο 14
Γενικές ρυθμίσεις

1. Η παρούσα κωδικοποιεί όλους τους όρους προϊσχυουσών συλλογικών ρυθμίσεων και δεν θίγει ευνοϊκότερους όρους ατομικών συμβάσεων εργασίας, νόμων ή άλλων κανονιστικών πράξεων.
2. Οι μη μισθολογικοί όροι (θεσμικοί όροι) της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. εφαρμόζονται και στους εργαζομένους που υπάγονται στην παρούσα ρύθμιση, στο βαθμό που είναι ευνοϊκότεροι από τα ήδη προβλεπόμενα στην παρούσα.
3. Τα μέρη συμφωνούν να προβούν σε κοινή αίτηση προς τον Υπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την κήρυξη της παρούσας συλλογικής σύμβασης εργασίας γενικώς υποχρεωτικής και το Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων Νομού Ηρακλείου, αναλαμβάνει να προβεί στις απαιτούμενες από το νόμο ενέργειες.

Άρθρο 15
Διάρκεια

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει την 1η Απριλίου 2019 και λήγει την 31 Μαρτίου 2020.

Τα μέρη συμφωνούν να κινήσουν τη διαδικασία συλλογικών διαπραγματεύσεων πριν τη λήξη αυτής της συλλογικής σύμβασης για τη συνέχιση της ισχύος της και την τροποποίηση όπως αυτής, όπως θα κρίνουν.

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τον ιστότοπό μας και να διευκολύνουμε τη χρήση του από εσάς. Τα Cookies που απαιτούνται για κρίσιμες λειτουργίες αυτού του ιστότοπου έχουν ήδη τοποθετηθεί. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούμε, διαβάστε την πολιτική απορρήτου.

  Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.